Rosja, ASEAN zakoń­czy­ły pierw­sze w histo­rii wspól­ne ćwi­cze­nia mary­nar­ki wojennej

Trzy­dnio­we ćwi­cze­nia roz­po­czę­ły się na wodach tery­to­rial­nych Indo­ne­zji 1 grud­nia u wybrze­ży Pół­noc­nej Suma­try,  mię­dzy Cie­śni­ną Malak­ka a Oce­anem Indyj­skim, i mia­ły na celu zwięk­sze­nie inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści mię­dzy pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi ASEAN a rosyj­ską mary­nar­ką wojen­ną w tym stra­te­gicz­nym obsza­rze morskim.

REKLAMA

„Te ćwi­cze­nia doty­czą poko­ju, sta­bil­no­ści i dobro­by­tu w regio­nie” – stwier­dzi­li  rosyj­ski amba­sa­dor w ASEAN Ale­xan­der Iva­nov i rosyj­ski amba­sa­dor w Indo­ne­zji Lud­mi­ła Voro­by­eva, któ­rzy uczest­ni­czy­li w tym wyda­rze­niu, poda­ła rosyj­ska pań­stwo­wa agen­cja infor­ma­cyj­na TASS .

„Otwie­ra­my nowy roz­dział w naszym stra­te­gicz­nym partnerstwie”

Dwu­eta­po­we ćwi­cze­nia woj­sko­we obej­mo­wa­ły duży rosyj­ski okręt do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych, admi­rał Pan­te­le­jew, repre­zen­tu­ją­cy Kreml. Oprócz Rosji i Indo­ne­zji w manew­rach wzię­ły udział tak­że okrę­ty wojen­ne i samo­lo­ty z Male­zji, Taj­lan­dii, Wiet­na­mu, Sin­ga­pu­ru i Brunei.

ASEAN to 10-oso­bo­we ugru­po­wa­nie regio­nal­ne, któ­re pro­mu­je współ­pra­cę gospo­dar­czą, poli­tycz­ną i bez­pie­czeń­stwa wśród swo­ich człon­ków: Bru­nei, Kam­bo­dży, Indo­ne­zji, Laosu, Male­zji, Bir­my, Fili­pin, Sin­ga­pu­ru, Taj­lan­dii i Wietnamu.

Ćwi­cze­nia  odby­wa­ły się w regio­nie bory­ka­ją­cym się z rosną­cy­mi napięciami.

Fili­piń­ski mini­ster spraw zagra­nicz­nych Teo­do­ro Loc­sin wezwał w zeszłym mie­sią­cu  Chi­ny do wyco­fa­nia się po tym, jak trzy chiń­skie stat­ki stra­ży przy­brzeż­nej zablo­ko­wa­ły i uży­ły arma­tek wod­nych prze­ciw­ko łodziom z zaopa­trze­niem, zmie­rza­ją­cym w kie­run­ku zaj­mo­wa­ne­go przez Fili­pi­ny ato­lu na Morzu Południowochińskim.

Chi­ny twier­dzą, że tery­to­rium to mie­ści się w „linii dzie­wię­ciu kre­sek”, ich  gra­ni­cach wpły­wów obej­mu­ją­cych pra­wie całe Morze Południowochińskie.