W śro­dę (1.12.2021) pre­zes Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia, Filip Nowak, wydał zarzą­dze­nie, w któ­rym usta­na­wia staw­ki dla kowi­do­wych szpi­ta­li tym­cza­so­wych. Będą one dwu­krot­nie wyż­sze niż pod­czas tzw. trze­ciej fali koro­na­wi­ru­sa w okre­sie listo­pad 2020 – kwie­cień 2021. Nowe staw­ki mają obo­wią­zy­wać wstecz­nie, od 1 listo­pa­da 2021 roku.

Opła­ta ryczał­to­wa za goto­wość do udzie­la­nia świad­czeń w szpi­ta­lu tym­cza­so­wym ma wyno­sić 1667,79 zł (poprzed­nio 822,42 zł) dzien­nie, a hospi­ta­li­za­cja zwią­za­na z lecze­niem Covid-19 w szpi­ta­lu tym­cza­so­wym – 2 428 zł (poprzed­nio 1026,40 zł).

Od 1 listo­pa­da 2021 roku rosną rów­nież staw­ki za trans­port sani­tar­ny pacjen­tów kowidowych:

reklama

opła­ta ryczał­to­wa za goto­wość do trans­por­tu sani­tar­ne­go reali­zo­wa­ne­go przez 1 oso­bę ma wyno­si – 1434 zł (wcze­śniej było to 960 zł)
opła­ta ryczał­to­wa za goto­wość do trans­por­tu sani­tar­ne­go reali­zo­wa­ne­go przez zespół co naj­mniej dwu­oso­bo­wy – 2 373 zł (wcze­śniej było to 1920 zł)
opła­ta za trans­port sani­tar­ny reali­zo­wa­ny przez 1 oso­bę – 191 zł, (wcze­śniej było to 120 zł)
opła­ta za trans­port sani­tar­ny reali­zo­wa­ny przez zespół co naj­mniej dwu­oso­bo­wy – 324 zł. (wcze­śniej było to 150 zł)

Źró­dło infor­ma­cji: cowzdrowiu.pl