Sie­dl­ce, dnia 29.11.2021 r.

Pani Urszu­la Rusec­ka Prze­wod­ni­czą­ca  Sej­mo­wej Komi­sji   Poli­ty­ki Spo­łecz­nej i Rodziny

        Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Inter­no­wa­nych i Repre­sjo­no­wa­nych zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o uwzględ­nie­nie w pla­nie pra­cy Komi­sji na rok 2022 sytu­acji eko­no­micz­no-socjal­nej dzia­ła­czy opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej i osób repre­sjo­no­wa­nych żyją­cych w ubó­stwie. W/w oso­by w wal­ce o wol­ną i suwe­ren­ną Pol­skę poświę­ci­li wszyst­ko, co mie­li naj­cen­niej­sze: swo­je zdro­wie i życie, swo­je rodzi­ny, karie­rę zawo­do­wą. Za swój trud i wysi­łek na rzecz suwe­ren­no­ści Pol­ski zapła­ci­li i pła­cą naj­wyż­szą cenę. Dziś są oso­ba­mi scho­ro­wa­ny­mi, w pode­szłym wie­ku i naj­go­rzej upo­sa­żo­ny­mi socjal­nie. Żyją z naj­niż­szych eme­ry­tur, ponie­waż w okre­sie PRL zosta­li pozba­wie­ni moż­li­wo­ści awan­sów zawo­do­wych, pod­wyż­sza­nia kwa­li­fi­ka­cji i roz­wo­ju. Część wyrzu­ca­na z pra­cy czy prze­no­szo­na na gor­sze warun­ki pła­co­we i z tych niskich płac odcho­dzi­li na eme­ry­tu­rę. Inni nie mają wypra­co­wa­nych lat pra­cy. Jest też część dzia­ła­czy utrzy­mu­ją­ca się jedy­nie ze świad­cze­nia pie­nięż­ne­go w wyso­ko­ści 460,50 zł wypła­ca­ne­go przez Urząd Kom­ba­tan­tów i Osób Represjonowanych.

reklama

        Ist­nie­ją­ca usta­wa z dnia 20 mar­ca 2015 r. o dzia­ła­czach opo­zy­cji… jest wadli­wa i nie­kom­plet­na. W swym 6‑letnim ist­nie­niu nowe­li­zo­wa­na była 6‑krotnie, ale wyłącz­nie kosme­tycz­nie. W żaden spo­sób nie roz­wią­zu­je żad­ne­go pro­ble­mu, a tyl­ko pogłę­bia ubó­stwo tym, któ­rzy w wal­ce z tota­li­tar­nym sys­te­mem tra­ci­li wszystko.

Nale­ży pamię­tać, że z powo­du bie­dy zda­rza­ły się przy­pad­ki samo­bójstw osób zasłu­żo­nych, któ­re z uwa­gi na bez­na­dziej­ną swo­ją sytu­ację popa­dły w roz­pacz. Dzia­ła­cze ci, gdy­by nie repre­sje i prze­śla­do­wa­nia w PRL, mie­li­by wypra­co­wa­ne lata pra­cy do eme­ry­tu­ry, godzi­wą jej wyso­kość, a tym samym godzi­we zabez­pie­cze­nie socjalno-bytowe.

Kolej­na nowe­li­za­cja usta­wy z dnia 14 sierp­nia 2020 r. zrów­nu­ją­ca finan­so­wo wete­ra­nów anty­ko­mu­ni­stycz­nej opo­zy­cji z SB do ich naj­niż­szych upo­sa­żeń po dez­u­be­ki­za­cji, jest uwła­cza­ją­ca dla osób zasłu­żo­nych dla nie­pod­le­gło­ści. Ofia­ry zrów­na­no z katami.

        Nad­mie­nia­my, że część osób zasłu­żo­nych o potwier­dzo­nym sta­tu­sie na sku­tek ubó­stwa zadłu­ży­ła się z powo­du bra­ku środ­ków na wła­sne utrzy­ma­nie. Nie mając pie­nię­dzy nie opła­ca­li świad­czeń, zapo­ży­cza­li się. Tym samym popa­dli w dłu­gi. Kon­se­kwen­cją tego jest to, że mniej niż skrom­ne ich docho­dy zaj­mu­je win­dy­ka­tor i komor­nik, a oni sami z „pod­wyż­ki” nic nie mają, czy­li z „pod­wyż­ki” rent czy eme­ry­tur na mocy ww. nowe­li usta­wy naj­bar­dziej są zado­wo­le­ni i cie­szą się komor­ni­cy. O wie­le godziw­szym była­by pro­po­zy­cja wyrów­na­nia eme­ry­tu­ry czy ren­ty wete­ra­nom do naj­niż­szej pen­sji, a nie SB-eckiej w wys. 2400,-zł.

        Nasze sto­wa­rzy­sze­nie od 1998 r. wystę­pu­je o praw­ne upo­rząd­ko­wa­nie sytu­acji byto­wej osób zasłu­żo­nych dla nie­pod­le­gło­ści o potwier­dzo­nym sta­tu­sie dzia­ła­cza opo­zy­cji lub oso­by repre­sjo­no­wa­nej, a żyją­cych poni­żej śred­niej pła­cy kra­jo­wej. Pro­po­zy­cję przy­zna­nia świad­cze­nia w wyso­ko­ści śred­niej pła­cy kra­jo­wej pomniej­szo­nej o otrzy­my­wa­ny dochód publicz­nie zło­ży­ła Pani Zofia Roma­szew­ska w dniu 19 grud­niu 2015 r. Mia­ło to miej­sce w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN Przy­sta­nek Histo­ria War­sza­wie pod­czas spo­tka­nia świą­tecz­ne­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Urząd Kom­ba­tan­tów i Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej, w któ­rym uczest­ni­czy­ło ponad 100 osób represjonowanych.

        Kon­sty­tu­cja RP nato­miast nakła­da obo­wią­zek na pań­stwo oto­cze­nia spe­cjal­ną opie­ką i tro­ską osób, któ­re na wcze­śniej­szym eta­pie swo­je­go życia aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w wal­ce o nie­pod­le­głość Pol­ski i nie­pod­le­głość ta zosta­ła uzy­ska­na w okre­ślo­nym pro­ce­sie histo­rycz­nym. Arty­kuł ten mówi o wyjąt­ko­wym i spe­cjal­nym trak­to­wa­niu osób, któ­re przy­czy­ni­ły się do uzy­ska­nia upra­gnio­nej wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści Pol­ski. Sta­no­wi o obo­wiąz­ku pań­stwa wzglę­dem osób, któ­re uczest­ni­czy­ły w wal­ce, a więc w dzia­ła­niach łączą­cych się z uży­ciem siły choć­by tyl­ko przez jed­ną ze stron do upra­gnio­nej wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści Polski.

        Pomoc tym oso­bom zgod­nie z usta­wą zasad­ni­czą, ma mieć wymiar spe­cjal­ny i zapew­niać god­ny poziom życia, więc inten­syw­ność i opie­ka pań­stwa musi odróż­niać się in plus od powszech­ne­go zakre­su świadczeń.

        Adre­sa­tem obo­wiąz­ków, jakie wyni­ka­ją z naka­zu kon­sty­tu­cyj­ne­go jest Rze­czy­po­spo­li­ta Pol­ska, a więc wszyst­kie orga­ny wła­dzy publicz­nej. Inten­cją usta­wo­daw­cy jest więc świad­cze­nie przez pań­stwo pol­skie god­nej i satys­fak­cjo­nu­ją­cej rekom­pen­sa­ty mate­rial­nej dla osób, któ­re przy­czy­ni­ły się do odzy­ska­nia nie­pod­le­głe­go bytu nasze­go pań­stwa (por. Komen­tarz V, rozdz. I „Rzecz­po­spo­li­ta” art. 19, Wydaw­nic­two Sej­mo­we, War­sza­wa 2007).

        Dziś Pol­ska cie­szy się wol­no­ścią, a ci, co tę wol­ność przy­nie­śli zepchnię­ci zosta­li na mar­gi­nes społeczny.

Zgod­nie z opu­bli­ko­wa­nym 27 sierp­nia 2021 r. pro­jek­tem usta­wy budże­to­wej na rok 2022, wzrost PKB w przy­szłym roku ma wynieść w uję­ciu real­nym o 4,6%, nomi­nal­nym o 7,7%. Reali­za­cja Kra­jo­we­go Pla­nu Odbu­do­wy ozna­cza, że wzrost PKB w roku 2022 może prze­kro­czyć 5 proc. Świad­czy to o dyna­micz­nym wzro­ście gospo­dar­czym pań­stwa i jego dosko­na­łej kon­dy­cji ekonomicznej.

        Wspo­mnieć nale­ży, że w sierp­niu br. Pan Pre­zy­dent pod­pi­sał usta­wę zwięk­sza­ją­cą upo­sa­że­nia o kwo­ty od 5 500 zł do 9 000 zł par­la­men­ta­rzy­stom i urzęd­ni­kom pań­stwo­wym (poli­ty­kom).

        Repre­sjo­no­wa­ni wete­ra­ni opo­zy­cji są ostat­nim, a dokład­nie dru­gim poko­le­niem, któ­re w minio­nym stu­le­ciu sku­tecz­nie wywal­czy­ło wol­ność Pol­sce. To oni poświę­ca­li się dla Ojczy­zny. Poświę­ci­li sie­bie i swo­je rodzi­ny. Odda­li Jej wszyst­ko, co mie­li najcenniejsze.

        Przy­ję­cie świad­cze­nia w kwo­cie śred­niej pła­cy kra­jo­wej – o co wno­si­my — pomniej­szo­nej o otrzy­my­wa­ny dochód spo­wo­du­je zna­czą­cą popra­wę warun­ków socjal­nych osób, któ­re wywal­czy­ły wol­ność Pol­ski. Przy­czy­ni się też do tego, że pomoc będzie przy­zna­wa­na w przy­pad­kach loso­wych, a nie jak obec­nie każ­de­mu ubo­gie­mu dzia­ła­czo­wi czy oso­bie represjonowanej.

        Nasza niniej­sza proś­ba doty­czy tych osób z opo­zy­cji anty­ko­mu­ni­stycz­nej oraz repre­sjo­no­wa­nych z powo­dów poli­tycz­nych, któ­re na sku­tek repre­sji żyją poni­żej śred­niej pła­cy krajowej.

        Pre­zen­to­wa­ne sta­no­wi­sko wypra­co­wa­ne zosta­ło po sze­ro­kich i wni­kli­wych kon­sul­ta­cjach wśród śro­do­wi­ska osób i orga­ni­za­cji represjonowanych.

        Jed­no­cze­śnie ocze­ku­je­my, że wszel­kie decy­zje na powyż­szy temat będą kon­sul­to­wa­ne z nami. Chce­my brać czyn­ny udział w pra­cach zwią­za­nych na temat popra­wy bytu socjal­ne­go i god­ne­go życia, któ­re jako dru­gie poko­le­nie w minio­nym stu­le­ciu wywal­czy­ło suwe­ren­ność Polski.

W pod­pi­sie kil­ka­set nazwisk za zgod­ność: Janusz Ole­wiń­ski