Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go “Orzeł Strze­lec­ki “ w Kana­dzie i Polo­nia w Guelph modli­ła się za Ofia­ry Sta­nu Wojen­ne­go w 40 Rocz­ni­cę ogło­sze­nia go przez komu­ni­stów ste­ro­wa­nych z Moskwy.

Cześć i chwa­ła Wszyst­kim, któ­rzy pod­ję­li nie­rów­ną wal­kę z hydrą moskiewską.
Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie,

Wszyst­kim któ­rzy pole­gli w nie­rów­nej wal­ce z komunizmem.

Reklama

Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Piłsudskiego

“Orzeł Strze­lec­ki” w Kanadzie