Sza­now­ni Państwo,

otrzy­ma­li­śmy od naszej Czy­tel­nicz­ki link do stro­ny kana­dyj­skie­go urzę­du skar­bo­we­go, któ­ra okre­śla w jaki spo­sób na uży­tek Urzę­du Skar­bo­we­go sta­je  prze­sta­je się być rezy­den­tem w Kana­dzie. Wie­my zaś z inne­go roz­po­rzą­dze­nia, że oso­by nie będą­ce rezy­den­tem w Kana­dzie mogą opu­ścić kraj — emi­gro­wać — do 28 lute­go 2022 roku

ta stro­na to:

Reklama

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/leaving-canada-emigrants.html

 

czy­ta­my tam m.in.

Czy jesteś emigrantem?
Kie­dy sta­jesz się nierezydentem

Czy jesteś emigrantem?
Ogól­nie rzecz bio­rąc, jesteś emi­gran­tem dla celów podat­ku docho­do­we­go , jeśli speł­nia­ją wszyst­kie z poniż­szych warunków :

Wyjeż­dżasz z Kana­dy, aby miesz­kać w innym kraju
Zry­wasz swo­je wię­zi miesz­ka­nio­we z Kanadą
Zerwa­nie wię­zi miesz­ka­nio­wych z Kana­dą ozna­cza, że ​​nie utrzy­mu­jesz swo­ich głów­nych wię­zi z Kana­dą. Może tak być w Two­im przy­pad­ku, jeśli:

  • Zby­wasz lub rezy­gnu­jesz z domu w Kana­dzie i zakła­dasz sta­łe gospo­dar­stwo domo­we w innym kraju
  • Twój współ­mał­żo­nek, part­ner lub oso­by pozo­sta­ją­ce na Two­im utrzy­ma­niu opusz­cza­ją Kanadę
  • Pozby­wasz się mająt­ku oso­bi­ste­go i zry­wasz wię­zi spo­łecz­ne w Kana­dzie oraz naby­wasz je lub usta­na­wiasz w innym kraju
  • Jeśli wyjeż­dżasz z Kana­dy i utrzy­mu­jesz wię­zi miesz­ka­nio­we w Kana­dzie, zwy­kle jesteś uwa­ża­ny za fak­tycz­ne­go miesz­kań­ca , a nie emi­gran­ta. Jeśli jed­nak jesteś rów­nież uwa­ża­ny za rezy­den­ta inne­go kra­ju, z któ­rym Kana­da ma umo­wę podat­ko­wą , możesz zostać uzna­ny za nierezydenta.

Uzna­ni za nie­re­zy­den­tów pod­le­ga­ją takim samym zasa­dom jak emigranci .

(…)

Co musisz zro­bić, gdy zosta­niesz emigrantem
Jeśli nadal masz kon­ta ban­ko­we w Kana­dzie lub kwo­ty, któ­re są Ci wypła­ca­ne z Kana­dy, musisz powia­do­mić wszyst­kich kana­dyj­skich płat­ni­ków i swo­je insty­tu­cje finan­so­we, że nie jesteś już rezy­den­tem Kanady .