Odda­łem głos w II turze

W II turze wybo­rów pre­zy­denc­kich moż­na w Kana­dzie oddać koper­tę do gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go oso­bi­ście w kon­su­la­cie. Poka­zu­je­my jak to wyglą­da. Jak widać jest to bar­dzo popu­lar­na opcja