Pre­mier Justin Tru­de­au potwier­dził, że jego rząd zdo­ła zapew­nić trze­cie daw­ki szcze­pień dla oby­wa­te­li i pomóc Kana­dyj­czy­kom prze­trwać infla­cję. Tru­de­au udzie­lił wywia­du na koniec roku CTV News.

Pre­mier powtó­rzył, że rząd “zabez­pie­czył” odpo­wied­nią licz­bę dawek Pfi­ze­ra i Moder­ny, ale nie ujaw­nił żad­nych ter­mi­nów. Powie­dział, że ter­mi­ny zale­żą już od prowincji.

W kwe­stii infla­cji, to Tru­de­au też spro­wa­dził spra­wę do szcze­pień. Zaape­lo­wał do Kana­dyj­czy­ków, by się szcze­pi­li, bo to ma pomóc wró­cić gospo­dar­ce na nor­mal­ne tory.

reklama

“Infla­cja jest bez­po­śred­nią kon­se­kwen­cją świa­to­we­go kry­zy­su zwią­za­ne­go z COVID-19”, wyja­śniał Tru­de­au. “Obie­ca­li­śmy, że będzie­my wspie­rać Kana­dyj­czy­ków w cza­sie COVID-19 i póź­niej, tak dłu­go jak to będzie potrzeb­ne”. Pre­mier zapew­niał, że rząd będzie wspie­rał wszyst­kich, któ­rzy tego potrze­bu­ją, i będzie podej­mo­wał inwe­sty­cje, któ­re przy­nio­są efekt w dłuż­szej perspektywie.

Tru­de­au wspo­mniał też o spra­wie nauczy­ciel­ki 3 kla­sy z Quebe­cu, któ­ra stra­ci­ła pra­cę “przy tabli­cy” ze wzglę­du na hidżab. Pre­mier powie­dział, że zda­niem jego rzą­du kon­tro­wer­syj­na usta­wa nr 21 zaka­zu­ją­ca nosze­nia sym­bo­li reli­gij­nych jest zła.