Peel Public Health roz­po­czę­ło roz­da­wa­nie w szko­łach testów na COVID-19. Dostęp­ne są dwa rodza­je testów do samo­dziel­ne­go wyko­na­nia w domu. Mogą je pobrać ucznio­wie i ich rodzi­ny oraz pra­cow­ni­cy placówek.

Testy dia­gno­stycz­ne PCR będą wyda­wa­ne uczniom, któ­rzy mają obja­wy COVID-19 lub któ­rzy są w izo­la­cji lub na kwa­ran­tan­nie po kon­tak­cie z oso­bą cho­ra w szko­le. Pobra­ne prób­ki mogą być następ­nie pozo­sta­wio­ne do ana­li­zy w lokal­nych apte­kach, któ­re przyj­mu­ją zesta­wy roz­da­wa­ne w szkołach.

Ponad­to dostęp­ne będą szyb­kie testy anty­ge­no­we. Ten rodzaj będzie ofe­ro­wa­ny wszyst­kim uczniom w okre­sie świą­tecz­nym. Peel Public Health pod­kre­śla, że tego rodza­ju testy powin­ny wyko­ny­wać tyl­ko oso­by bez­ob­ja­wo­we. Są zale­ca­ne w okre­sie inten­syw­nych spo­tkań z rodzi­ną i przyjaciółmi.

Reklama

Ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­ją pozy­tyw­ny wynik testu anty­ge­no­we­go, powin­ni pod­dać się kwa­ran­tan­nie i wyko­nać test PCR tak szyb­ko, jak to możliwe.

W przy­pad­ku gdy rodzi­ny podró­żu­ją w cza­sie prze­rwy świą­tecz­nej, w peł­ni zaszcze­pie­ni ucznio­wie i pra­cow­ni­cy mogą wró­cić do szkół, jeśli przed powro­tem wyko­ny­wa­li test mole­ku­lar­ny i uzy­ska­li wynik nega­tyw­ny lub oka­żą wynik wcze­śniej­sze­go testu wyko­na­ne­go od 14 do 90 dni przed powro­tem. Nie mogą mieć obja­wów COVID-19 i nie podró­żo­wa­li do 10 kra­jów afry­kań­skich zagro­żo­nych warian­tem omi­kron. Jeśli cho­dzi o oso­by nie­zasz­cze­pio­ne, to te mogą wró­cić do szko­ły po zakoń­cze­niu 14-dnio­wej kwarantanny.