Po połu­dniu w śro­dę 15 grud­nia otrzy­ma­li­śmy tele­fon od Kai Cyga­nik„ o któ­rej sytu­acji pisa­li­śmy tutaj, że pod odby­ciu kwa­ran­tan­ny covi­do­wej,  wypo­sa­żo­na w nega­tyw­ne testy covid, zdo­ła­ła wraz z rodzi­ną wejść na pokład lecą­ce­go do Euro­py samo­lo­tu linii Con­dor mimo bra­ku szcze­pień prze­ciw­ko koronawirusowi.

Przy­po­mnij­my, że Kaja Cyga­nik mia­ła wyle­cieć na sta­łe do Pol­ski w ostat­nim dniu obo­wią­zy­wa­nia sta­rych zasad, któ­re zezwa­la­ły oso­bom nie­zasz­cze­pio­nym na lata­nie, po oka­za­niu nega­tyw­ne­go testu PCR , oka­za­ło się jed­nak, że ona i jej bli­scy mają pozy­tyw­ne testy i musia­ła pozo­stać w Kana­dzie odby­wa­jąc naka­za­ną kwa­ran­tan­nę. Obec­nie oso­by nie­zasz­cze­pio­ne nie mogą latać.

Jak nas poin­for­mo­wa­ła p. Cyga­nik, zde­cy­do­wa­no się ją wpu­ścić gdy poka­za­ła, bilet w jed­ną stro­nę, doku­men­ty sprze­da­ży domu i pol­ski paszport.

Oso­by nie będą­ce rezy­den­ta­mi w Kana­dzie mogą odla­ty­wać do swych kra­jów sta­łej rezy­den­cji do 28 lute­go przy­szłe­go roku.