Z misjo­na­rzem obla­tą pra­cu­ją­cym na Ukra­inie roz­ma­wia­my o tam­tej­szej posłu­dze dusz­pa­ster­skiej oraz Świę­tach Boże­go Naro­dze­nia. Ojciec Piotr Wró­blew­ski OMI przy­był do Kana­dy gło­sić reko­lek­cje adwentowe.