2 i 3 Maja. Te dwa majo­we dni to bar­dzo waż­ne dla nas Pola­ków w kra­ju i za granica.2 Maja to Dzien Fla­gi i Dzień Polo­nii, 3 Maja to
229 Rocz­ni­ca Uchwa­le­nia Konstytucji.Gdziekolwiek jeste­śmy wywie­śmy nasze bia­ło-czer­wo­ne fla­gi jako sym­bol naszej polskiej
naro­do­wej toż­sa­mo­ści i dum­nej historii .
Heniek Niepalla.

Zdję­cie fla­gi w Mis­sis­sau­dze nade­słał p. Geo­r­ge Kum­pin, jeśli ktoś ma wła­sne pro­si­my o przy­sła­nie albo przez face­bo­ok albo na adres redakcja@goniec.net
— opublikujemy