Dzie­ci z naj­więk­szej kana­dyj­skiej szko­ły polo­nij­nej im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Mis­sis­sau­dze przy­go­to­wa­ły kart­ki świą­tecz­ne i życze­nia dla miesz­kań­ców domów opie­ki Coper­ni­cus Lod­ge w Toron­to i Wawel Vil­la w Mis­sis­si­sau­dze, któ­re niniej­szym przekazujemy.