Ana­li­za mobil­no­ści w zakre­sie zdro­wia publicz­ne­go opar­ta o dane loka­li­za­cyj­ne ope­ra­to­rów sie­ci komór­ko­wych  (1000236419)

Ogło­sze­nie o prze­tar­gu — Zapy­ta­nie ofer­to­we (RFP)

Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go (PHAC) wyma­ga dostę­pu do bez­piecz­nych, prze­two­rzo­nych i ter­mi­no­wych danych o loka­li­za­cji z wież  komór­ko­wych /operatora, a tak­że odpo­wied­niej wery­fi­ka­cji pod kątem bez­pie­czeń­stwa, kwe­stii praw­nych, pry­wat­no­ści i przej­rzy­sto­ści, aby pomóc w reak­cji na pan­de­mię COVID ‑19  oraz do innych zasto­so­wań w zakre­sie zdro­wia publicznego.

Zagre­go­wa­ne wskaź­ni­ki pocho­dzą­ce z danych o loka­li­za­cji wież komórkowych/operatora dostar­cza­ją wni­kli­wych infor­ma­cji i pozwa­la­ją na zna­czą­cą ana­li­zę mobil­no­ści (lub prze­miesz­cza­nia się) popu­la­cji w Kana­dzie. Te ana­li­zy i usta­le­nia zapew­nia­ją świa­do­mość sytu­acyj­ną i poma­ga­ją kształ­to­wać poli­ty­kę, komu­ni­ka­ty doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go, oce­nę środ­ków zdro­wia publicz­ne­go i inne aspek­ty zwią­za­ne z reago­wa­niem na zdro­wie publicz­ne, pro­gra­mo­wa­niem, pla­no­wa­niem i gotowością.

 

wię­cej tutaj

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-21–00979277