Pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au odwo­łał się do mowy nie­na­wi­ści posłu­gu­jąc się  nie­na­wist­ną reto­ry­kę prze­ciw­ko nieszczepionym.

Wystę­pu­jąc w Quebe­cu, w jed­nym z talk-shows pre­mier Justin Tru­de­au okre­ślił ludzi, któ­rzy nie chcą się szcze­pić jako mizo­gi­nów rasi­stów i nie wie­rzą­cych w naukę.

Wypo­wiedź spo­tka­ła się z ostrą reak­cją lide­ra Par­tii Ludo­wej (PPC) Maxi­ma Ber­nie­ra, któ­ry opu­bli­ko­wał na Twit­te­rze ten frag­ment video i pod­pi­sał „Psy­cho­pa­ta faszysta”.

Wypo­wiedź Tru­de­au spo­tka­ła się z kry­ty­ką internautów:

  1. To jest bru­tal­na dys­kry­mi­na­cja i sze­rze­nie nie­na­wi­ści wobec zwy­kłych Kana­dyj­czy­ków, jakiej nigdy wcze­śniej nie widzia­łem! To kana­dyj­ski pre­mier, któ­ry pro­mu­je inklu­zyw­ność i otwar­tość! Taka hipokryzja…
  2. Kto gło­so­wał na tego dyk­ta­to­ra i kto ponow­nie wybie­rze takie­go aro­ganc­kie­go i oszczer­cze­go przy­wód­cę, któ­re­go wła­sna ety­ka jest już poważ­nie kwe­stio­no­wa­na przez docho­dze­nia rzą­du federalnego?

 

tutaj frag­ment z angiel­ski­mi napisami