Wolu­men han­dlu mię­dzy Chi­na­mi kon­ty­nen­tal­ny­mi a Taj­wa­nem osią­gnął w 2021 r. rekor­do­wy poziom , ponie­waż w cią­gu pierw­szych 11 mie­się­cy tego roku licz­ba ta wzro­sła o 27,3 pro­cent do pra­wie 298,3 miliar­da dolarów.

Ma Xia­ogu­ang, rzecz­nik biu­ra Rady Pań­stwa ChRL ds. Taj­wa­nu, wygło­sił to oświad­cze­nie w śro­dę na kon­fe­ren­cji prasowej.

W okre­sie od stycz­nia do listo­pa­da eks­port na Taj­wan wyniósł 70,8 mld USD, czy­li o 31,2 proc. wię­cej niż rok do roku, pod­czas gdy import z Taj­wa­nu się­gnął 227,5 mld dola­rów, czy­li o 26,2 proc.

W tym samym cza­sie na kon­ty­nen­cie powsta­ły w sumie 5923 przed­się­biorstw finan­so­wa­nych przez Taj­wan, co ozna­cza wzrost o 34,7 pro­cent rok do roku, dodał Ma.

Na kon­ty­nen­cie usta­no­wio­no rów­nież dwie nowe stre­fy współ­pra­cy prze­my­sło­wej po obu stro­nach cie­śni­ny oraz dwie nowe bazy po obu stro­nach cie­śni­ny poświę­co­ne pobu­dza­niu zatrud­nie­nia i przed­się­bior­czo­ści mło­dzie­ży na kontynencie.

 

Jed­no­cze­śnie Ma Xia­ogu­ang ostrzegł, że jeśli Taj­wan dążąc do nie­pod­le­gło­ści, prze­kro­czy jaką­kol­wiek „czer­wo­ną linię”,  wte­dy  Chi­ny będą musia­ły pod­jąć „dra­stycz­ne środki”.