Klu­czo­wy współ­twór­ca tech­no­lo­gii mRNA, dr Robert Malo­ne, wybit­ny scep­tyk obo­wiąz­ko­wych szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19, zasu­ge­ro­wał w roz­mo­wie z popu­lar­nym pod­ca­ste­rem Joe Roga­nem że Sta­ny Zjed­no­czo­ne są w trak­cie „ for­mo­wa­nia maso­wej psy­cho­zy” na pun­cie Covid-19

„Nasz rząd wymy­ka się spod kon­tro­li” – powie­dział Malo­ne o obo­wiąz­kach doty­czą­cych szcze­pień w wywia­dzie, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny w week­end. „. Cał­ko­wi­cie lek­ce­wa­żą bio­ety­kę. Cał­ko­wi­cie lek­ce­wa­żą fede­ral­ne zasa­dy. Zła­ma­li wszyst­kie zna­ne mi zasa­dy, w któ­rych byłem szko­lo­ny przez lata”.

Malo­ne, wybit­ny nauko­wiec, eks­pert w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii szcze­pio­nek mRNA,  został w zeszłym tygo­dniu zaba­no­wa­ny przez Twit­te­ra bez żad­ne­go wyjaśnienia.

Reklama

Rzecz­nik Twit­te­ra powie­dział lewi­co­we­mu Daily Dot, że kon­to Malo­ne „zosta­ło  usu­nię­te per­ma­nent­nie  z powo­du powta­rza­ją­cych się naru­szeń naszej poli­ty­ki co do dez­in­for­ma­cji na temat COVID-19… 

„Te naka­zy (szcze­pień)… są  nie­le­gal­ne” i „są wyraź­nie nie­zgod­ne z Kodek­sem Norym­ber­skim”, powie­dział Malo­ne pod­czas wywia­du z Roga­nem, odno­sząc się do zesta­wu zasad ety­ki badaw­czej odno­śnie eks­pe­ry­men­tów na ludziach. „Są wyraź­nie nie­zgod­ne z rapor­tem Bel­mon­ta”, powie­dział, odno­sząc się do rapor­tu z 1978 r. opu­bli­ko­wa­ne­go w Reje­strze Fede­ral­nym doty­czą­ce­go  wytycz­nych doty­czą­cych badań z udzia­łem ludzi.

„Są cał­ko­wi­cie nie­le­gal­ne i ich to nie obchodzi”.

Pod koniec wywia­du Malo­ne zasu­ge­ro­wał, że ludzie znaj­du­ją się w środ­ku tego, co nazwał „psy­cho­zą for­mo­wa­nia się masy”, nawią­zu­jąc do men­tal­no­ści, któ­ra roz­wi­nę­ła się wśród lud­no­ści nie­miec­kiej w latach 20. i 30. XX wieku.

W tam­tych latach Niem­cy „mie­li bar­dzo inte­li­gent­ną, wyso­ko wykształ­co­ną popu­la­cję i osza­le­li” – wska­zał Malone.

„Kie­dy masz spo­łe­czeń­stwo, któ­re zosta­ło oddzie­lo­ne od sie­bie i ma nie­spo­koj­ny lęk w takim sen­sie, że rze­czy nie mają sen­su, nie może­my tego zro­zu­mieć. A potem ich uwa­ga zosta­je sku­pio­na przez lide­ra lub serię wyda­rzeń na jed­nym małym punk­cie, podob­nie jak hip­no­za. Dosłow­nie zosta­ją zahip­no­ty­zo­wa­ni i moż­na ich wszę­dzie poprowadzić.

W trzy­go­dzin­nej roz­mo­wie z Roga­nem Malo­ne odniósł się do wie­lu zagad­nień doty­czą­cych szcze­pień. Wywiad dostęp­ny jest na spo­ti­fy, był na kil­ku kana­łach YouTU­be, ale 2 stycz­nia fir­ma ta posta­no­wi­ła usu­nąć tę wypowiedź…


O teo­rii kre­owa­nia maso­wej psy­cho­zy na temat Covid pisa­li­śmy już tutaj:

For­mo­wa­nie masy i myśle­nie tota­li­tar­ne w cza­sach glo­bal­ne­go kry­zy­su. Prof. Mat­tias Desmet: The Eye of the Storm