Polak z lon­dyń­skiej restau­ra­cji Fish­mon­gers Hall, gdzie zaata­ko­wał w pią­tek islam­ski ter­ro­ry­sta zabi­ja­jąc osta­tecz­nie dwie oso­by stał się boha­te­rem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, gdy oka­za­ło się, że dopadł ter­ro­ry­stę i kłuł kłem narwa­la zdję­tym ze ścia­ny w loka­lu, dwaj inni męż­czyź­ni bili się z nim na pię­ści i ata­ko­wa­li gaśnicą.

Ter­ro­ry­sta miał na sobie pas samo­bój­czy, któ­ry póź­niej oka­zał się atrapą.

No wresz­cie, wresz­cie, ludzie zda­ją sobie spra­wę, że trze­ba reago­wać, nie­ste­ty nie mamy bro­ni bo wte­dy reak­cja mogła­by być bar­dziej sku­tecz­na i być może nie musia­ły­by zgi­nąć dwie osoby.

 

Cie­szy rów­nież, że jako Pola­cy mamy opi­nię bit­nych i sta­wia­ją­cych się. Ser­ce rośnie!

AK

 

Oto garść komen­ta­rzy z Twittera

Mat­thew Thompson
@mattuthompson

@mattuthompson
The man with the tusk is appa­ren­tly a Polish chef named Łukasz who works at Fish­mon­gers Hall.

Blo­ody Poles. Coming over here. Taking out our terrorists.


Reply­ing to

Blo­ody Polish coming over here taking our wha­le tusks and figh­ting our ter­ro­ri­sts!!! Hero.