Kar­na­wał, to okres, w któ­rym roz­bu­dzo­ny tem­pe­ra­ment sza­leń­stwa­mi Nocy Syl­we­stro­wej doma­ga się jesz­cze kil­ku tań­ców i zasta­wio­nych sto­łów. Zrób­my sobie przy­jem­ność i ule­gnij­my zachcian­kom, zabaw­my się, przy­go­tuj­my coś dobre­go dla bli­skich, odrzuć­my wszel­kie tro­ski i zmar­twie­nia. Kar­na­wał trwa, a ponoć weso­łym być to nie grzech.
Od cze­go zacząć sma­ko­wi­tą zaba­wę? Nie będę pro­po­no­wał trun­ków każ­dy pije co lubi byle z umia­rem, a o gustach się nie dys­ku­tu­je, ale sma­ko­ły­ków kuli­nar­nych nigdy dość. Zapraszam.

Jako przy­staw­kę może­my gościom podać bar­dzo efek­tow­nie wyglą­da­ją­cy tatar ze śle­dzia, któ­ry przy­go­tu­je­my łatwo i bar­dzo szyb­ko. Poda­je­my go na smacz­nym i aro­ma­tycz­nym Car­pac­cio z mary­no­wa­nych bura­ków. Szyb­kie, pro­ste, tanie i bar­dzo efektowne.

Na głów­ne danie wie­czo­ru, zapro­po­nu­ję, polę­dwicz­ki wie­przo­we mary­no­wa­ne w konia­ku. Do tego kre­mo­wy sos z kurek i mamy wyśmie­ni­te danie głów­ne, z regio­nal­nym pol­skim akcentem.

TATAR ŚLEDZIOWY NA CARPACCIO Z BURAKÓW

Skład­ni­ki na 10 porcji:
500 g mary­no­wa­ne­go śle­dzia, 50 g mary­no­wa­nych pie­cza­rek, 50 g bia­łej lub czer­wo­nej cebu­li, 50 g ogór­ków kon­ser­wo­wych, 1 ugo­to­wa­ne jaj­ko, 50 g suszo­nych pomi­do­rów, 50 g świe­żej papry­ki, 600 g świe­żych bura­ków, 1–2 ząb­ki czosn­ku, 2–3 łyż­ki oli­wy, sól, pieprz, ocet bal­sa­micz­ny, świe­ży tymia­nek, odro­bi­na natu­ral­ne­go miodu.

Spo­sób przy­go­to­wa­nia: Bura­ki dzień wcze­śniej dokład­nie wyje­my, szo­ru­je­my i pie­cze­my w pie­kar­ni­ku przez 40 minut w tem­pe­ra­tu­rze 200 stop­ni, (lub kupu­je­my już goto­we), całe, ugo­to­wa­ne. Ostu­dzo­ne obie­ra­my i mary­nu­je­my w roz­tar­tym czosn­ku, oli­wie, soli, pie­przu, occie bal­sa­micz­nym, mio­dzie i tymian­ku. Przed poda­niem kro­imy w bar­dzo cien­kie pla­stry i ukła­da­my na taler­zach. Śle­dzie, pie­czar­ki, cebu­lę, jaj­ko, ogór­ka, pomi­do­ry suszo­ne i papry­kę kro­imy w bar­dzo drob­ną kost­kę, dokład­nie mie­sza­my i schła­dza­my. Poda­je­my uło­żo­ne na Car­pac­cio z bura­ków, do tego pie­czy­wo, goto­we. Dla ozdo­by kil­ka gałą­zek zie­lo­nej pie­trusz­ki i mamy pięk­ną przystawkę.

Reklama

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA MARYNOWANA W KONIAKU

Skład­ni­ki na 4 porcje:
400 g polę­dwicz­ki wie­przo­wej, 20 ml konia­ku, dowol­ne ulu­bio­ne zio­ła, 1,2 kg ziemniaków,
40 g mąki ziem­nia­cza­nej, 1 jaj­ko, 80 g masła, sól, pieprz, 100 g kurek (lub innych grzy­bów), 1 łyż­ka masła, 150 ml śmie­tan­ki 30-pro­cen­to­wej, odro­bi­na bulio­nu, sól, pieprz.

Spo­sób przy­go­to­wa­nia: Dzień wcze­śniej polę­dwicz­ki, w zależ­no­ści od wiel­ko­ści, dzie­li­my na czte­ry por­cje. Mary­nu­je­my w konia­ku i wybra­nych zio­łach. Następ­ne­go dnia obsma­ża­my polę­dwicz­ki z każ­dej stro­ny na patel­ni i pod­pie­ka­my przez 10 minut w roz­grza­nym do 170 stop­ni piekarniku.
Kur­ki spa­rza­my gorą­ca wodą, żeby się pozbyć gorycz­ki. Na patel­ni roz­grze­wa­my masło, sma­ży­my grzy­by, pod­le­wa­my wywa­rem, zale­wa­my śmie­tan­ką i redu­ku­je­my sos. Goto­we, pole­cam, nic trud­ne­go a jaki efekt. Poda­je­my z ziem­niacz­ka­mi, ryżem lub maka­ro­nem jak kto lubi odpo­wied­nią surów­kę też dobie­ra­my wg upodobań.

 

KURCZAK PIECZONY FAJITA
Uwierz­cie, że to jest banal­nie pro­ste. Genial­ne danie kar­na­wa­ło­we. Samo się robi. Jest tyl­ko nie­wiel­ka ilość pra­cy przy kro­je­niu papry­ki i cebu­li. Przy­go­to­wu­je­my kur­cza­ka, for­mu­je­my por­cje. Kro­imy warzy­wa, to napraw­dę wszyst­ko, moż­na to zro­bić np. dzień wcze­śniej. Aro­mat tej potra­wy pod­bi­ja wszyst­kie kub­ki smakowe.

Skład­ni­ki
3–4 pier­si z kur­cza­ka bez kości bez skóry
1–2 łyżecz­ki przy­pra­wy FAJITA
2–3 szt. papry­ka w róż­nych kolo­rach, bez pestek, pokro­jo­na w paski
1 czer­wo­na cebu­la, obra­na i pokro­jo­na w cien­kie plasterki
1–2 łyż­ki oleju
1/2 szklan­ki tar­te­go sera żółtego

Przy­tnij pier­si z kur­cza­ka, a następ­nie ułóż je w jed­nej war­stwie w szkla­nym naczy­niu do pie­cze­nia. Posyp kur­cza­ka przy­pra­wą faji­ta po wierz­chu i z umia­rem, do smaku.
Połóż cien­kie pla­ster­ki cebu­li i papry­ki na wierz­chu kur­cza­ka, rów­no­mier­nie roz­pro­wa­dza­jąc po naczy­niu. Skrop całość oli­wą, kur­cza­ka, papry­kę i cebu­lę. Posyp tar­tym serem. Piecz w 130 st.C. przez 35–45 minut lub do momen­tu, aż kur­czak będzie upie­czo­ny. Bar­dzo pro­sty posi­łek! Poda­je­my z ryżem, surów­ka­mi, sałat­ka­mi, według uzna­nia. Cza­sa­mi robię kur­cza­ka nadzie­wa­ne­go. Wszyst­ko to samo tyl­ko do środ­ka. Też pysz­ny a optycz­nie tro­chę inny. Smacznego.

PRZYPRAWA FAJITA

1 łyż­ka skro­bi ziemniaczanej
2 łyż­ki chi­li w proszku
1 łyżecz­ka soli
1 łyżecz­ka papry­ki słodkiej
1 łyżecz­ka cukru
½ łyżecz­ki cebu­li w proszku
½ łyżecz­ki czosn­ku w proszku
½ łyżecz­ki pie­przu cayenne
½ łyżecz­ki kmi­nu w proszku

Dokład­nie wymie­szać uży­wać do sosów, mię­sa, ryb.