(life­si­te news) Publicz­nie dostęp­ne dane rzą­du pro­win­cji Onta­rio doty­czą­ce COVID-19 poka­zu­ją, że więk­szość osób prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach z powo­du COVID-19 jest „w peł­ni zaszczepiona”.

Według danych  z 7 stycz­nia, w szpi­ta­lach było 1327 „przy­pad­ków w peł­ni zaszcze­pio­nych”, w porów­na­niu z zale­d­wie 441 „przy­pad­ka­mi nie­szcze­pio­nych”. W przy­pad­ku „Czę­ścio­wo zaszcze­pio­nych przy­pad­ków” w szpi­ta­lu znaj­du­je się 100 osób.

Spo­śród osób prze­by­wa­ją­cych na OIOM-ie w Onta­rio jest 119 „przy­pad­ków nie­zasz­cze­pio­nych”, 17 „przy­pad­ków czę­ścio­wo zaszcze­pio­nych” i 106 „przy­pad­ków w peł­ni zaszczepionych”.

Jeśli cho­dzi o oso­by, u któ­rych wynik testu na COVID jest pozy­tyw­ny, dane Onta­rio poka­zu­ją, że zde­cy­do­wa­na więk­szość pocho­dzi od osób „w peł­ni zaszczepionych”.

7 stycz­nia pro­win­cja zgło­si­ła 9515 przy­pad­ków u osób „w peł­ni zaszcze­pio­nych”, w porów­na­niu do 1543 przy­pad­ków u osób nie­zasz­cze­pio­nych. W przy­pad­ku osób „czę­ścio­wo zaszcze­pio­nych” było 375 przypadków.

Dane z  Alber­ty  i  Quebe­cu  poka­zu­ją rów­nież, że więk­szość osób prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach z powo­du COVID jest rów­nież „w peł­ni zaszczepiona”.

Rząd Alber­ty wymie­nia 258 osób ze sta­tu­sem „peł­nej” szcze­pion­ki, 19 osób ze sta­tu­sem „czę­ścio­wej” szcze­pion­ki i 221 osób ze sta­tu­sem „nie­szcze­pio­ne”, jak w szpi­ta­lu z powo­du COVID.

W Quebe­cu w szpi­ta­lach przy­pi­sy­wa­nych COVID prze­by­wa 1948 osób „w peł­ni zaszcze­pio­nych”. Dla porów­na­nia, 1046 osób „nie­zasz­cze­pio­nych” i 78 osób „czę­ścio­wo zaszczepionych”.

We wszyst­kich pro­win­cjach Kana­dy więk­szość nowych „przy­pad­ków” COVID doty­czy tych, któ­rzy zosta­li w peł­ni zaszczepieni.

Pomi­mo, że rząd kana­dyj­ski chwa­li sku­tecz­ność szcze­pio­nek COVID, testy nigdy nie dostar­czy­ły dowo­dów na to,   że szcze­pion­ki powstrzy­mu­ją infek­cję lub trans­mi­sję czy­ta­my w  life­si­te news. W rze­czy­wi­sto­ści wła­dze nie twier­dzą nawet, że zmniej­sza­ją hospi­ta­li­za­cje, ale mia­rą suk­ce­su jest zapo­bie­ga­nie cięż­kim obja­wom COVID-19.

Pre­mier Justin Tru­de­au oskar­żył nie­zasz­cze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków o nowe blo­ka­dy, mimo że dane wyraź­nie poka­zu­ją, że nowe przy­pad­ki i hospi­ta­li­za­cje doty­czą i tych, któ­rzy zosta­li w peł­ni zaszczepieni.

Powie­dział, że jego rząd szu­ka spo­so­bów na „nakło­nie­nie” Kana­dyj­czy­ków do szczepień.

Kana­dyj­ski mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los powie­dział, że rzą­dy pro­win­cji mogą wkrót­ce wpro­wa­dzić obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia gdyż jest to jedy­ne wyj­ście  z kryzysu.

W odpo­wie­dzi na sło­wa Duc­lo­sa, pre­mier Alber­ty, Jason Ken­ney powie­dział, że jego pro­win­cja nie naka­że szczepień.

Wszyst­kie szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 zatwier­dzo­ne do użyt­ku w nagłych wypad­kach w Kana­dzie mają  zwią­zek z linia­mi komór­ko­wy­mi pocho­dzą­cy­mi od abor­to­wa­nych dzie­ci . W rezul­ta­cie wie­lu kato­li­ków i innych chrze­ści­jan odma­wia ich przyjęcia.