Pro­jekt nowe­go osie­dla wie­żow­ców z miesz­ka­nia­mi wła­sno­ścio­wy­mi w Mis­sis­sau­dze zakła­da wybu­rze­nie dwu­pię­tro­we­go kom­plek­su han­dlo­wo-biu­ro­we­go City Cen­ter Pla­ce w Cooksville.

Wspól­no­ta skła­da­ła­by się z 1081 loka­li miesz­kal­nych i 11,033 stóp kwa­dra­to­wych powierzch­ni użyt­ko­wych na par­te­rze w czte­rech budyn­kach miesz­kal­nych: dzie­wię­cio­pię­tro­wym wie­żow­cu, 30-pię­tro­wym wie­żow­cu z sied­mio­pię­tro­wym podium oraz 33- i 35-pię­tro­wych wie­żow­ców połą­czo­nych dzie­wię­cio­pię­tro­wym podium.

Osie­dle zosta­ła zapro­po­no­wa­ne przez Equ­ity Three Hol­dings Inc, któ­ra jest wła­ści­cie­lem cen­trum han­dlo­we­go, któ­re obec­nie znaj­du­je się przy 3085 Huron­ta­rio Street.