Musi­my stwier­dzić co jest dla nas ważne

Pre­mier Kana­dy otwar­cie szu­ka kozła ofiar­ne­go. Musi­my temu się prze­ciw­sta­wić — prze­ko­nu­je Andrzej Kumor w swo­im wideofelietonie