Nowy  pro­jekt zabu­do­wy zapro­po­no­wa­ny w pobli­żu cen­trum  Mis­sis­sau­gi może wzbo­ga­cić mia­sto o ponad 4600 miesz­kań i zwięk­szyć o 10 000 licz­bę mieszkańców.

Elia Cor­po­ra­tion zło­ży­ła wnio­sek o budo­wę dzie­wię­cio­wie­żow­co­we­go osie­dla na połu­dnio­wy zachód od Huron­ta­rio Stre­et i Eglin­ton Ave­nue West. Blo­ki mają mieć wyso­kość od 28 do 45 pięter.

Pro­po­no­wa­ny teren obej­mu­je 8,5 hek­ta­ra, czy­li 21 akrów, wol­nej zie­mi, któ­ra obec­nie jest prze­zna­czo­na na budyn­ki o mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści 25 pięter.

Reklama

Obszar ten choć jest prze­zna­czo­ny na mniej­szą gęstość zalud­nie­nia, znaj­du­je się rów­nież wzdłuż wyzna­czo­ne­go kory­ta­rza intensyfikacji.

Jeśli pro­jekt zosta­nie zatwier­dzo­ny, inwe­sty­cja będzie r zlo­ka­li­zo­wa­ny w pobli­żu Huron­ta­rio LRT, któ­ry ma zostać ukoń­czo­ny w 2024 roku.

Pro­jekt Elia Cor­po­ra­tion będzie oma­wia­ny 10 stycz­nia na posie­dze­niu komi­te­tu pla­no­wa­nia mia­sta Mississauga.