Pre­mier Quebe­cu, Fra­nço­is Legault, powie­dział we wto­rek, że pro­win­cja nało­ży “poda­tek zdro­wot­ny” na miesz­kań­ców Quebe­cu, któ­rzy w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach odmó­wią przy­ję­cia pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 .

Legault nie powie­dział, kie­dy wpła­ta zacznie obo­wią­zy­wać ani ile będzie wyno­si­ła, ale stwier­dził, że chce, aby była ona na tyle zna­czą­ca, aby dzia­ła­ła jako zachę­ta do zaszcze­pie­nia – dodał. Legault powie­dział, że szcze­gó­ły zosta­ną ujaw­nio­ne „w nad­cho­dzą­cych tygodniach”.

„Ci ludzie bar­dzo obcią­ża­ją naszą sieć opie­ki zdro­wot­nej” – powie­dział Legault. „Myślę, że to roz­sąd­ne, że więk­szość popu­la­cji doma­ga się by ponie­śli konsekwencje.

Oko­ło 10 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cych się Quebe­cóe pozo­sta­je nie­zasz­cze­pio­nych, ale urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia twier­dzą, że zaj­mu­ją oko­ło 50 pro­cent łóżek cho­rych na COVID-19 w szpitalach.

„To kwe­stia spra­wie­dli­wo­ści dla 90 pro­cent popu­la­cji, któ­ra w pewien spo­sób się poświę­ci­ła” – powie­dział Legault, odno­sząc się do tych, któ­rzy mają przy­naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki. „Myślę, że jeste­śmy im win­ni tego rodza­ju środki”.