Poli­ty­ka władz fede­ral­nych i pro­win­cyj­nych gwał­ci pra­wa czło­wie­ka i naru­sza kana­dyj­ską kon­sty­tu­cję, usi­łu­ją z osób nie­zasz­cze­pio­nych uczy­nić kozła ofiar­ne­go fia­ska poli­ty­ki anty­pan­de­micz­nej i pro­ble­mów nie­do­in­we­sto­wa­nej pań­stwo­wej służ­by zdro­wia. Kana­da weszła na bar­dzo nie­bez­piecz­ną ścież­kę — mówi Andrzej Kumor