Odrzu­tow­ce towa­ro­we FedEx mogą wkrót­ce zostać wypo­sa­żo­ne w broń defen­syw­ną. Raport NBC News i Reu­ters wska­zu­je, że FedEx zwró­cił się do Fede­ral­nej Admi­ni­stra­cji Lot­nic­twa o pozwo­le­nie na wypo­sa­że­nie przy­szłej flo­ty samo­lo­tów Air­bus A321-200 w prze­ciw­ra­kie­to­wy sys­tem lase­ro­wy. Pro­po­no­wa­ny sprzęt zakłó­cił­by napro­wa­dza­nie nad­la­tu­ją­cych poci­sków, kie­ru­jąc ener­gię lase­ra pod­czer­wo­ne­go w ich kierunku.

FedEx powo­łu­je się na „kil­ka” zagra­nicz­nych incy­den­tów, w któ­rych ata­ku­ją­cy uży­li prze­no­śnych sys­te­mów obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej prze­ciw­ko samo­lo­tom cywilnym.

Kon­cep­cja  nie jest cał­ko­wi­cie nowa. Nie­któ­re ame­ry­kań­skie samo­lo­ty komer­cyj­ne uży­wa­ły sys­te­mów prze­ciw­ra­kie­to­wych już w 2008 roku, a FedEx pomógł prze­te­sto­wać sys­tem Nor­th­rop Grum­man mniej wię­cej w tym samym czasie.

Reklama

Izra­el­ski El Al uży­wa sys­te­mów anty­ra­kie­to­wych od 2004 roku.