Wzmoc­nie­nie sto­sun­ków han­dlo­wych i gospo­dar­czych oraz uła­twie­nia wizo­we mię­dzy pań­stwa­mi były jed­nym z tema­tów roz­mów pre­mie­ra Ukra­iny Deny­sa Szmy­ha­la i mini­stra spraw zagra­nicz­nych Kana­dy Méla­nie Joly. Spo­tka­nie odby­ło się w Kijo­wie 17 stycznia.

Denys Shmy­hal podzię­ko­wał Kana­dzie za umoc­nie­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go sta­no­wi­ska w spra­wie agre­syw­nych dzia­łań Rosji.

„W obec­nej sytu­acji wspar­cie part­ne­rów w dosko­na­le­niu zdol­no­ści obron­nych Ukra­iny odgry­wa klu­czo­wą rolę. W tym wzglę­dzie szcze­gól­nie doce­nia­my dzia­łal­ność kana­dyj­skiej misji szko­le­nio­wej UNIFIER na Ukra­inie. Liczy­my na kon­ty­nu­ację tej misji po mar­cu 2022 r.” powie­dział szef ukra­iń­skie­go rządu.

Reklama

Pod­czas spo­tka­nia stro­ny poru­szy­ły kwe­stię inten­sy­fi­ka­cji współ­pra­cy han­dlo­wej i gospo­dar­czej. Pre­mier Ukra­iny zazna­czył, że roz­sze­rze­nie umo­wy o wol­nym han­dlu na usłu­gi i inwe­sty­cje będzie waż­nym ele­men­tem pogłę­bia­nia współ­pra­cy dwu­stron­nej w sfe­rze gospodarczej.

– Wie­rzę, że ogło­sze­nie roz­po­czę­cia tych roz­mów nastą­pi do koń­ca tego mie­sią­ca przy oka­zji nawią­za­nia sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi – pod­kre­ślił Denys Szmyhal.

Ponad­to pre­mier Ukra­iny pod­kre­ślił zna­cze­nie przy­cią­ga­nia inwe­sto­rów kana­dyj­skich do reali­za­cji wspól­nych pro­jek­tów na Ukrainie.

Ponad­to Denys Shmy­hal wyra­ził nadzie­ję na dal­szy dia­log w spra­wie uprosz­cze­nia reżi­mu podró­żo­wa­nia oby­wa­te­li Ukra­iny do Kanady.

„Kana­da jest dla Ukra­iń­ców wspa­nia­łym przy­ja­cie­lem i part­ne­rem. Wie­lu oby­wa­te­li Ukra­iny miesz­ka i pra­cu­je w Kana­dzie, wie­lu ludzi z obu kra­jów łączy wię­zy rodzin­ne. Dla­te­go ta kwe­stia jest dla nas nie­zwy­kle waż­na” – pod­kre­ślił szef rzą­du Ukrainy. .

Ze swo­jej stro­ny kana­dyj­ska mini­ster spraw zagra­nicz­nych Méla­nie Joly zapew­ni­ła, że ​​Kana­da udzie­li sil­ne­go wspar­cia Ukrainie.

Pod­czas spo­tka­nia, w obec­no­ści pre­mie­ra Ukra­iny i mini­stra spraw zagra­nicz­nych Kana­dy, pod­pi­sa­no Memo­ran­dum of Under­stan­ding o współ­pra­cy w udzie­la­niu pomo­cy tech­nicz­nej Sekre­ta­ria­to­wi Gabi­ne­tu Mini­strów Ukra­iny w celu popra­wy koor­dy­na­cji kształ­to­wa­nia poli­ty­ki, pla­no­wa­nie i moni­to­ro­wa­nie stra­te­gicz­ne, pro­ce­sy zarzą­dza­nia publicz­ne­go w celu zapew­nie­nia kon­cen­tra­cji na wyni­kach i potrze­bach obywateli.

Kana­da na razie nie pod­ję­ła decy­zji w spra­wie dostaw uzbro­je­nia dla Ukrainę.

Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Kana­dy obie­ca­ła więk­szą pomoc gospo­dar­czą, aby “utrzy­mać rząd ukra­iń­ski na powierzch­ni” w obli­czu nie­pew­no­ści spo­wo­do­wa­nej groź­bą inwa­zji Rosji.

W wywia­dzie dla Radio Cana­da Joly powie­dzia­ła, że rząd fede­ral­ny jest nadal moc­no zaan­ga­żo­wa­ny w popie­ra­nie człon­ko­stwa Ukra­iny w NATO – pomi­mo sta­no­wi­ska Rosji, że roz­sze­rze­nie człon­ko­stwa  soju­szu  na Ukra­inę prze­kro­czy jed­ną z  tak zwa­nych czer­wo­nych linii.

„Powiem im, że przede wszyst­kim sta­no­wi­sko Kana­dy się nie zmie­ni­ło. Uwa­ża­my, że Ukra­ina powin­na być w sta­nie przy­stą­pić do NATO” – powie­dzia­ła po fran­cu­sku Joly, zapy­ta­na, jakie będzie jej prze­sła­nie do urzęd­ni­ków w Kijo­wie w cią­gu naj­bliż­szych dwóch lat. dni.

„W tym samym cza­sie muszą mieć tutaj miej­sce  demo­kra­tycz­ne refor­my, refor­my sądownictwa”.

Moskwa roz­mie­ści­ła ponad 100 000 żoł­nie­rzy na gra­ni­cach Ukra­iny  jed­no­cze­śnie zaprze­cza­jąc, że pla­nu­je inwazję.

Rząd Wła­di­mi­ra Puti­na zażą­dał, aby NATO zakoń­czy­ło swo­ją eks­pan­sję na wschód i odmó­wi­ło człon­ko­stwa w soju­szu zarów­no Ukra­inie, jak i Gru­zji, innej byłej repu­bli­ce z cza­sów sowiec­kich. Nale­gał rów­nież, aby roz­miesz­cze­nia woj­sko­we w Euro­pie Wschod­niej zosta­ły cof­nię­te do pozio­mu z 1997 roku.

na pod­sta­wie CBC oraz www.kmu.gov.ua

 

W zeszłym mie­sią­cu Bank Świa­to­wy zatwier­dził pożycz­kę w wyso­ko­ści 428 milio­nów dola­rów (300 milio­nów euro), aby pomóc Ukra­inie poko­nać wstrzą­sy gospo­dar­cze wywo­ła­ne COVID-19.

Oddziel­nie, mię­dzy­na­ro­do­we insty­tu­cje finan­so­we zapew­ni­ły pożycz­kę w wyso­ko­ści 285 mln USD (200 mln euro), aby pomóc w roz­bu­do­wie infra­struk­tu­ry trans­por­to­wej na Ukrainie.

Kana­da jest jed­nym z naj­więk­szych dar­czyń­ców  Ukra­iny od 2014 r., prze­zna­cza­jąc 245 mln dol. na refor­my kon­sty­tu­cyj­ne, sądow­ni­cze i bezpieczeństwa.

Joly powie­dzia­ła w ponie­dzia­łek, że kana­dyj­ski rząd zda­je sobie spra­wę, że nale­ży zro­bić więcej.

„Jeste­śmy goto­wi udzie­lać poży­czek Ukra­inie” – powie­dzia­ła. „Tak było w przeszłości.

„Jeste­śmy goto­wi raz o tym poroz­ma­wiać i zaofe­ro­wać Ukra­inie środ­ki finan­so­we, ponie­waż wie­my, że zagro­że­nie ze stro­ny Rosji stwa­rza pew­ną for­mę nie­sta­bil­no­ści gospo­dar­czej, a to ma wpływ na docho­dy pań­stwa i zdol­ność rzą­du ukra­iń­skie­go do finan­so­wa­nia swo­je­go sta­no­wi­ska”. Joly doda­ła, że kwe­stia, czy Kana­da dostar­czy  Ukra­inie broń defen­syw­ną, aby mogła sta­wić czo­ła moż­li­wej inwa­zji, jest nadal dys­ku­to­wa­na w rządzie.

Sekre­tarz obro­ny Wiel­kiej Bry­ta­nii ogło­sił w ponie­dzia­łek, że Wiel­ka Bry­ta­nia zaczę­ła dostar­czać broń prze­ciw­pan­cer­ną, aby pomóc Ukra­inie w obronie.

Joly powie­dzia­ła, ​​po opusz­cze­niu Ukra­iny uda się do Pary­ża i Bruk­se­li na dal­sze roz­mo­wy z sojusznikami.