Wybo­ry w Onta­rio odbę­dą się już za kil­ka mie­się­cy tym­cza­sem z  naj­now­sze­go son­da­żu wyni­ka, że ​​popar­cie dla pre­mie­ra Douga For­da spa­dło do naj­niż­sze­go pozio­mu w całej  kadencji.

Son­daż prze­pro­wa­dzo­ny przez Insty­tut Angu­sa Reida wśród 1081 doro­słych osób w Onta­rio wyka­zał,  że jedy­nie 30 proc. respon­den­tów apro­bu­je pra­cę premiera

To sześć punk­tów mniej od października.

Reklama

Ford lepiej wypa­da wśród star­szych miesz­kań­ców Onta­rio w wie­ku 55 lat i wię­cej lat, gdzie uzy­skał 52 pro­cent aprobaty.

Ale   apro­ba­ta spa­dła do zale­d­wie 26 pro­cent wśród osób w wie­ku od 18 do 34 lat i do 38 pro­cent wśród osób w wie­ku 35 do 54 lat.

Nawet wśród osób, któ­re gło­so­wa­ły na fede­ral­ną Par­tię Kon­ser­wa­tyw­ną w ostat­nich wybo­rach, popu­lar­ność For­da była tyl­ko na pozio­mie 51 procent.

Oce­na doko­nań For­da w wal­ce z  pan­de­mią rów­nież nie była naj­lep­sza, ponie­waż pra­wie sied­miu na 10 respon­den­tów albo uwa­ża­ło, że wyko­nał złą pra­cę (31 pro­cent) lub bar­dzo złą (37 procent).

Oko­ło 6% respon­den­tów stwier­dzi­ło, że Ford radzi sobie bar­dzo dobrze z COVID-19, a 23% stwier­dzi­ło, że wyko­nu­je dobrą robotę.

„Onta­rio opóź­ni­ło ponow­ne otwar­cie szkół o dwa tygo­dnie po prze­rwie zimo­wej, kon­ty­nu­ując sche­mat zamy­ka­nia.. Dzie­ci w Onta­rio spę­dzi­ły wię­cej cza­su w szko­łach onli­ne pod­czas pan­de­mii niż inni ucznio­wie w  kra­ju, tym­cza­sem rodzi­ce wyra­ża­ją pra­gnie­nie bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne­go podej­ścia, skła­nia­jąc się ku utrzy­my­wa­niu szkół otwar­tych na naukę w kla­sie. Z dru­giej  stro­ny wła­ści­cie­le firm i pra­cow­ni­cy są zde­ner­wo­wa­ni nowy­mi ogra­ni­cze­nia­mi doty­czą­cy­mi sto­ło­wa­nia w pomiesz­cze­niach, siłow­ni, teatrów i dużych imprez, a pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia po raz kolej­ny mają do czy­nie­nia z rosną­cą licz­bą hospi­ta­li­za­cji” – wyja­śnia Angus Reid w komu­ni­ka­cie towa­rzy­szą­cym wyni­kom ankiety.

„Wszyst­ko to praw­do­po­dob­nie wpły­wa na nega­tyw­ną oce­nę, jaką miesz­kań­cy Onta­rio wysta­wia­ją Fordowi”.

Ford uzy­skał trze­ci naj­niż­szy wynik w kra­ju, ale “wyprze­dza­jąc” Jaso­na Ken­neya z Alber­ty (26 pro­cent) i Heather Ste­fan­son z Mani­to­by (21 procent).

W roz­mo­wie z CP24 Ford powie­dział, że „nie patrzy na son­da­że”, ale uwa­ża, że ​​powrót do rzą­dów libe­ral­nych był­by „abso­lut­ną kata­stro­fą dla tej prowincji”.