Nowa bada­nie opi­nii publicz­nej prze­pro­wa­dzo­ne przez Leger i apli­ka­cję car-sha­ring Turo wyka­za­ło, że spo­ra część onta­ryj­czy­ków nie wyko­rzy­stu­je swo­ich samo­cho­dów. Kosz­ty posia­da­nia samo­cho­du w Onta­rio są wyż­sze od śred­nich kra­jo­wych, tym­cza­sem oka­zu­je się, że auta nie­mal przez cały czas są nieużywane.

Dane poka­zu­ją, że prze­cięt­ny samo­chód w Onta­rio w cią­gu roku jeź­dzi oko­ło 407 godzin, czy­li przez 95 proc. cza­su stoi zaparkowany.

Jed­no­cze­śnie wła­ści­cie­le samo­cho­dów w pro­win­cji wyda­ją na nie w przy­bli­że­niu 5250 dol. rocz­nie. Taka kwo­ta na coś, cze­go się pra­wie nie uży­wa, pod­kre­śla­ją auto­rzy badania.

Reklama

Jed­no­cze­śnie 82 proc. ankie­to­wa­nych powie­dzia­ło, że nie wyobra­ża sobie życia bez samo­cho­du. 51 proc. zapo­wie­dzia­ło, że po powro­cie do pra­cy w biu­rze zamie­rza codzien­nie dojeż­dżać samo­cho­dem, a nie komu­ni­ka­cją publicz­ną. Tyl­ko 12 proc. pla­nu­je pole­gać wyłącz­nie na auto­bu­sach, tram­wa­jach, metrze i pociągach.

War­to mieć na uwa­dze, że pod­czas obli­cza­nia odset­ka cza­su nie­uży­wa­nia samo­cho­du (95 proc.) zosta­ły wli­czo­ne godzi­ny noc­ne. We wskaź­ni­ku uwzględ­nio­no więc 8760 godzin, jeśli nato­miast odli­czyć 8 godzin na sen, zosta­ło­by 5840 godzin rocz­nie na poten­cjal­ne korzy­sta­nie z samo­cho­du. Wte­dy odse­tek cza­su nie­uży­wa­nia aut wyno­si 93 proc.