Ser­bia po depor­ta­cji Nova­ka Djo­ko­vi­cia wyco­fa­ła kon­ce­sję o war­to­ści 3,3 mld USD austra­lij­skie­mu poten­ta­to­wi Rio Tin­to na wydo­by­cie litu – pier­wiast­ka nie­zbęd­ne­go do pro­duk­cji bate­rii sło­necz­nych i elek­trycz­nych samochodów!

Pre­mier Ana Brna­bić zga­dza się z ape­la­mi eko­lo­gów o wstrzy­ma­nie war­tej 3,3 miliar­da dola­rów inwe­sty­cji Jadar. Rio Tin­to miał stać się naj­więk­szym pro­du­cen­tem litu na świe­cie dzię­ki temu pro­jek­to­wi. Wszyst­kie decy­zje i licen­cje zosta­ły unie­waż­nio­ne, to koniec – prze­ka­za­ła Brnabić.

Pre­zes Brna­bić zarzu­cił spół­ce nie­do­sta­tecz­ne infor­mo­wa­nie opi­nii publicz­nej o pro­jek­cie. Dzien­ni­ka­rze The Daily Mail spe­ku­lu­ją, że ta decy­zja ma zwią­zek z depor­ta­cją teni­si­sty Nova­ka Djokovica.

Reklama