Obec­nie zaostrzo­ne prze­pi­sy zmu­sza­ją kre­dy­to­bior­ców do speł­nie­nia testu warun­ków skraj­nych w celu usta­le­nia, czy będą oni mogli nadal doko­ny­wać płat­no­ści, jeśli sta­ną w obli­czu wyż­szych stóp pro­cen­to­wych lub mniej­szych dochodów.

Kana­da powin­na wstrzy­mać się ze zmia­na­mi, aby uprzy­stęp­nić udzie­la­nie kre­dy­tów na domy i miesz­ka­nia, ale powin­na przy­spie­szyć wysił­ki na rzecz ogra­ni­cze­nia barier han­dlo­wych mię­dzy pro­win­cja­mi — dora­dza Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Walutowy.

MFW prze­wi­du­je w rapor­cie, że real­ny wzrost pro­duk­tu kra­jo­we­go brut­to spad­nie do 1,5% w 2019 r.,ż, ale  ponow­nie wzro­śnie w 2020 r.

Reklama

Raport MFW odno­si się do obiet­ni­cy kon­ser­wa­tyw­ne­go przy­wód­cy Andrew Sche­era z zeszłe­go tygo­dnia, aby zła­go­dzić test warun­ków skraj­nych w zakre­sie kre­dy­tów hipo­tecz­nych. Ponie­waż zadłu­że­nie gospo­darstw domo­wych pozo­sta­je wyso­kie, pożą­da­ne jest stop­nio­we wychło­dze­nie ryn­ku miesz­ka­nio­we­go w celu zmniej­sze­nia ryzy­ka dla gospo­dar­ki,  ponie­waż zadłu­że­nie gospo­darstw domo­wych pozo­sta­je wysokie
[yop_poll id=“4”]