Sza­now­ni Państwo,

Zwra­ca­my się do Pań­stwa z proś­bą o zamiesz­cze­nie poniż­szej infor­ma­cji o kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym na Pań­stwa stro­nie inter­ne­to­wej oraz na pro­fi­lach w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Z góry dziękujemy!

Zapra­sza­my uczest­nic­twa w kon­kur­sie Mistrz Mate­ma­ty­ki! Będzie on roz­gry­wa­ny na nowym por­ta­lu edu­ka­cyj­nym Mathematics.live, któ­ry sta­no­wi mate­ma­tycz­ną odsło­nę Dyktanda.pl.

Reklama

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do uczniów na wszyst­kich eta­pach szkol­nej edu­ka­cji, a tak­że do stu­den­tów oraz do osób doro­słych. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li zagad­nie­nia na róż­nych pozio­mach zaawan­so­wa­nia. Udział w kon­kur­sie jest w 100% bezpłatny!

Do zma­gań o tytuł Mistrza Mate­ma­ty­ki moż­na dołą­czyć TUTAJ.

Kon­kurs roz­gry­wa­ny jest od 21 stycz­nia do 27 mar­ca 2022 r.

Na naj­lep­szych uczest­ni­ków cze­ka­ją cen­ne nagro­dy rze­czo­we! Z góry wia­do­mo tak­że, ile punk­tów nale­ży zgro­ma­dzić, aby zapew­nić sobie ode­bra­nie jed­nej z nagród gwarantowanych.

Ser­decz­nie zachę­ca­my do rywa­li­za­cji i życzy­my zdo­by­cia wyma­rzo­nych nagród!

https://mathematics.live/pl/kon­kur­s/mistrz-mate­ma­ty­ki

Będzie­my bar­dzo wdzięcz­ni za prze­ka­za­nie powyż­szej infor­ma­cji wraz z lin­kiem do kon­kur­su Pań­stwa odbior­com za pośred­nic­twem Pań­stwa stro­ny inter­ne­to­wej oraz pro­fi­li w mediach społecznościowych.

 

Z powa­ża­niem,
Zespół Dyktanda.pl oraz Mathematics.live