W sobo­tę na gra­ni­cy Quebe­cu i Onta­rio sta­ły dwa radiowozy

z powro­tem w nie­dzie­lę check­po­int na OnRo­ute w Bain­svil­le. Na onta­ryj­skich tabli­cach nie zatrzy­mu­ją. Po stro­nie Quebec sto­ją dwa poli­cyj­ne radio­wo­zy, wyglą­da­ją­ce jak boli­dy for­mu­ły I, w Quebe­cu skle­py otwar­te, restau­ra­cje tęt­ni­ły życiem. Od Corn­wall do gra­ni­cy pro­win­cji jest pusty hwy, cię­ża­rów­ki jechać, oso­bo­we auta na pra­wo na checkpoint

 

nade­słał korespondent