Aby przy­spie­szyć dodat­ko­wą pomoc dla Ukra­iny, pre­zy­dent Joe Biden upo­waż­nił Depar­ta­ment Sta­nu do zezwo­le­nia na trans­fer sprzę­tu dostar­czo­ne­go przez USA, któ­ry znaj­du­je się już w rękach sojusz­ni­ków, zgod­nie z oświad­cze­niem Rady Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go prze­ka­za­nym Defen­ce One.

Według rzecz­ni­ka Depar­ta­men­tu Sta­nu USA Biden zatwier­dził rów­nież 200 milio­nów dola­rów „dodat­ko­we­go wspar­cia w celu zaspo­ko­je­nia potrzeb Ukra­iny w zakre­sie obro­ny w sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych”. „Dosta­wy te są w toku, a w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach jest ich więcej”.

Nie było od razu jasne, jaki sprzęt przy­bę­dzie dzisiaj.

Reklama

W śro­dę Depar­ta­ment Sta­nu zatwier­dził prze­ka­za­nie na Ukra­inę rakiet pro­duk­cji ame­ry­kań­skiej od bał­tyc­kich człon­ków NATO. Esto­nia wysy­ła prze­ciw­pan­cer­ne poci­ski Jave­lin, pod­czas gdy Łotwa i Litwa wysy­ła­ją poci­ski prze­ciw­lot­ni­cze Stin­ger i zwią­za­ny z nimi sprzęt.

„Sta­ny Zjed­no­czo­ne iden­ty­fi­ku­ją dodat­ko­wy sprzęt znaj­du­ją­cy się w inwen­ta­rzach Depar­ta­men­tu Obro­ny, któ­ry może być dostar­czo­ny w ramach pro­gra­mu Excess Defen­se Artic­les, mię­dzy inny­mi, a nie­daw­no powia­do­mi­li­śmy Kon­gres o zamia­rze dostar­cze­nia śmi­głow­ców Mi-17 (pocho­dzą­cych z Afga­ni­sta­nu)” – stwier­dza NSC w oświadczeniu.