Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor roz­ma­wia­ją o obec­nym spię­ciu rosyj­sko ame­ry­kań­skim o Euro­pę Wschod­nią, oraz dyle­tanc­twie rzą­dzą­cych dzi­siaj Kana­dą libe­ra­łów. Na koniec p. Janusz Niem­czyk wyko­nu­je figu­rę orła na śnie­gu z dedy­ka­cją dla widzów