Po tym jak kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wie Publicz­ne­go ogło­si­ła, że kie­row­cy cię­ża­ró­wek z zagra­ni­cy od 15 stycz­nia będą mogli wjeż­dżać do Kana­dy tyl­ko wte­dy, gdy będą w peł­ni zaszcze­pie­ni, ame­ry­kań­ska Occu­pa­tio­nal Safe­ty and Health Admi­ni­stra­tion (OSHA) wpro­wa­dzi­ła ana­lo­gicz­ny prze­pis od 22 stycz­nia. Tysią­ce kie­row­ców posta­no­wi­ło poje­chać do Otta­wy, by wziąć udział w pro­te­ście i doma­gać się cof­nię­cia prze­pi­sów. Orga­ni­za­to­rem akcji jest Cana­da Uni­ty & Truc­kers Uni­ted. Od 23 stycz­nia cię­ża­rów­ki mają się zjeż­dżać z całe­go kra­ju i razem wje­chać na Wzgó­rze Par­la­men­tar­ne. Podob­na demon­stra­cja odby­ła się 17 stycz­nia. Kon­wój cię­ża­ró­wek pro­te­sto­wał w Emer­son w Mani­to­bie, w pobli­żu gra­ni­cy z USA.

Ame­ry­kań­scy kie­row­cy zaczę­li orga­ni­zo­wać swój pro­test w ubie­gły wto­rek. Ma powstać ame­ry­kań­sko-kana­dyj­ski ruch Nations Uni­te For Freedom.

Pat­ty Eve­ry, wła­ści­ciel­ka fir­my z Nowej Szko­cji i zało­ży­ciel­ka Atlan­tic Fre­edom Figh­ters, mówi, ze takie prze­pi­sy bar­dziej szko­dzą gospo­dar­ce niż pan­de­mia. Uwa­ża, że wymo­gi są bez­praw­ne, a rzą­do­wa reto­ry­ka ma na celu nasta­wia­nie zaszcze­pio­nych prze­ciw­ko tym, któ­rzy sko­rzy­sta­li z przy­słu­gu­ją­ce­go im pra­wa i się nie zaszcze­pi­li. Docho­dzi do zbrod­ni nie­na­wi­ści prze­ciw­ko nie­zasz­cze­pio­nym. Czas, żeby Kana­dyj­czy­cy zaczę­li bro­nić swo­jej wol­no­ści, mówi Every.

Reklama

Według pla­nów kie­row­cy ze wszyst­kich sta­nów i pro­win­cji mają wyru­szyć odpo­wied­nio wcze­śniej, by 28 stycz­nia doje­chać do sto­lic swo­ich państw. Sza­cu­je się, że w podróż do Otta­wy wyru­szy­ło co naj­mniej 2000 cię­ża­ró­wek, któ­re mogą być na miej­scu nawet przed uzgod­nio­nym terminem.

Mar­tin Brod­mann, wice­prze­wod­ni­czą­cy Cana­da Uni­ty i prze­wod­ni­czą­cy Truc­kers Uni­ted Inc., pod­kre­śla, ze cho­dzi o obro­nę praw czło­wie­ka, wol­no­ści wybo­ru, wol­no­ści wypo­wie­dzi, opi­nii i pra­wa do nie­cen­zu­ro­wa­nej deba­ty. Doda­je, że czas leci i trze­ba dzia­łać, by zmie­nić przy­szłość następ­nych poko­leń. Pra­wo powin­no być dla ludzi.

Cana­da Uni­ty & Truc­kers Uni­ted orga­ni­zu­je akcję Nation­wi­de Fre­edom Convoy 2022, zwa­ną “The Otta­wa Bear-Hug event”. “Ope­ra­cja Bear-Hug zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na w zeszłym roku. Kon­wój jechał od 5 do 10 grud­nia”, wyja­śnia Brod­mann. “Od tam­te­go cza­su sta­ła się ruchem mię­dzy­na­ro­do­wym, któ­ry pod­kre­śla zna­cze­nie miło­ści, jed­no­ści i god­no­ści czło­wie­ka”. Brod­mann doda­je, że orga­ni­za­cja nie popie­ra blo­kad gra­nic ani nie nama­wia do takich dzia­łań, ponie­waż teraz naj­waż­niej­szy jest sta­ły prze­pływ towa­rów i utrzy­ma­nie łań­cu­chów dostaw.

Fre­edom Convoy 2022 West wyru­sza 23 stycz­nia z Van­co­uver. New­fo­un­dland Fre­edom Convoy 2022 połą­czy się 27 stycz­nia z Nova Sco­tia Fre­edom Convoy 2022 i razem skie­ru­ją się do Otta­wy. Mają też dołą­czyć cię­ża­rów­ki z USA.