Toron­to  zmie­ni nazwę  Dun­das Stre­et, ale zmie­nio­na nazwa obo­wią­zy­wać będzie jedy­nie do gra­ni­cy z Mis­sis­sau­gą. W śro­dę rada mia­sta Mis­sis­sau­ga jed­no­gło­śnie prze­gło­so­wa­ła wnio­sek o zaprze­sta­nie prac nad zmia­ną  nazwy arterii.

Hen­ry Dun­das, szkoc­ki mini­ster zmar­ły w 1811 r., ode­grał pew­ną rolę w opóź­nie­niu znie­sie­nia   han­dlu nie­wol­ni­ka­mi przez impe­rium bry­tyj­skie, co sta­ło się przed­mio­tem gorą­cej debaty.

W lip­cu Rada Mia­sta Toron­to zatwier­dził zmia­nę nazwy Dun­das Stre­et i usu­nię­cie jego nazwi­ska z innych miejsc publicz­nych  takich jak Yon­ge-Dun­das Squ­are i sta­cja metra Dundas.

Reklama

Mis­sis­sau­ga zde­cy­do­wa­ła się jed­nak pójść w innym kierunku.

We wnio­sku, poru­szo­nym przez rad­ną Caro­lyn Par­rish, wymie­nio­no takie czyn­ni­ki, jak inter­pre­ta­cja histo­rii przez pry­zmat współ­cze­sno­ści, kosz­ty i niski poziom wspar­cia społecznego.

Jed­nak bur­mistrz Bon­nie Crom­bie – któ­ra nie była obec­na pod­czas gło­so­wa­nia – stwier­dzi­ła, że ​​woli kon­ty­nu­ować pra­ce nad ewen­tu­al­ną zmia­ną nazwy, ale “sza­nu­je wynik głosowania”.