Urzęd­ni­cy ds. zdro­wia w pro­win­cji ogło­si­li w śro­dę rano nowy pozy­tyw­ny przy­pa­dek doty­czą­cy kobie­ty w wie­ku 60 lat, któ­ra w ponie­dzia­łek zgło­si­ła się do szpi­ta­la Sun­ny­bro­ok po nie­daw­nej podró­ży do Iranu.

Zosta­ła ode­sła­na do domu, aby wyle­czyć się z obja­wów i ma prze­by­wać w domu, dopó­ki jej stan się nie poprawi.

Trze­ci przy­pa­dek w Toron­to doty­czył kobie­ty, któ­ra nie­daw­no podró­żo­wa­ła do Chin. Jest tak­że w izo­la­cji w domu.

Pierw­sze dwa przy­pad­ki Toron­to doty­czy­ły męża i żony, któ­rzy wró­ci­li do domu z Chin. Oby­dwo­je wyzdrowieli.