Ogrom­ny kon­wój kie­row­ców cię­ża­ró­wek w dro­dze do Otta­wy prze­ciw­ko obo­wiąz­ko­we­mu szcze­pie­niu kie­row­ców ciężarówek.

Rząd Quebe­cu pro­wa­dzi tym­cza­sem pry­wat­ne son­da­że, w któ­rych pyta się: „Czy chcesz, aby pierw­sza daw­ka była obo­wiąz­ko­wa i nało­żyć grzyw­nę na ludzi, któ­rzy odmó­wią?” To uczy­ni­ło­by Quebec jedy­ną jurys­dyk­cją w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, w któ­rej szcze­pie­nie COVID-19 było­by obo­wiąz­ko­we dla wszystkich.

Reklama

Rodzin­ny pro­gram tele­wi­zyj­ny w Quebe­cu zaty­tu­ło­wa­ny „La sema­ine des 4 Julie” on zapy­tał dzie­ci, czy są za obo­wiąz­ko­wy­mi szcze­pie­nia­mi. Dzie­ci mówią, że nie­szcze­pio­nych nale­ży wszyst­ko „odciąć” od nich, dopó­ki się nie pod­da­dzą. Pro­gram wyemi­to­wa­no 18 stycz­nia 2022 r.