Kon­ser­wa­tyw­ni posło­wie,  ostrze­ga­jąc, że  „wen­de­ta” pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au wobec nie­zasz­cze­pio­nych zakłó­ci kra­jo­we łań­cu­chy dostaw. Kon­ser­wa­tyw­ny poseł fede­ral­ny Pier­re Poilie­vre, kry­tyk finan­so­wy par­tii, uwa­ża  że poli­ty­ka szcze­pion­ko­wa rzą­du opróż­nia pół­ki w skle­pach spo­żyw­czych i pod­bi­ja ceny żywności.

Gar­nett Genu­is, kon­ser­wa­tyw­ny poseł z Alber­ty, popie­ra nie­zasz­cze­pio­nych kie­row­ców cię­ża­ró­wek, któ­rzy pla­nu­ją pro­te­sto­wać prze­ciw­ko naka­zo­wi. „Czas zakoń­czyć bez­sen­sow­ną wen­de­tę Justi­na Tru­de­au” – powie­dział w nie­daw­nym poście w mediach społecznościowych.

Reklama

Kry­tyk poli­ty­ki trans­por­tu par­tii, posłan­ka Melis­sa Lant­sman, stwier­dzi­ła, że ​​poli­ty­ka dopro­wa­dzi do utra­ty tysię­cy miejsc pra­cy i „pustych półek w kana­dyj­skich sek­to­rach han­dlu detalicznego”.

Nie­zasz­cze­pie­ni kie­row­cy cię­ża­ró­wek do tej pory swo­bod­nie prze­kra­cza­li gra­ni­cę kana­dyj­sko-ame­ry­kań­ską. Od zeszłe­go tygo­dnia wszy­scy kana­dyj­scy kie­row­cy cię­ża­ró­wek muszą wyka­zać, że otrzy­ma­li dwie daw­ki szcze­pion­ki mRNA – lub jed­ną  John­son & John­son – jeśli chcą unik­nąć rygo­ry­stycz­nych wyma­gań testo­wych i dłu­gie­go okre­su kwarantanny.

Nie­zasz­cze­pie­ni lub czę­ścio­wo zaszcze­pie­ni obco­kra­jow­cy nie mają wstę­pu do Kanady.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne wpro­wa­dzi­ły podob­ny obo­wią­zek. Od tego mie­sią­ca wszy­scy   zagra­nicz­ni podróż­ni, w tym kie­row­cy cię­ża­ró­wek, muszą oka­zać dowód szcze­pie­nia funk­cjo­na­riu­szom ame­ry­kań­skiej służ­by cel­nej i ochro­ny gra­nic (CBP) na przej­ściu granicznym.

Oko­ło 26 000 ze 160 000 kana­dyj­skich kie­row­ców, któ­rzy regu­lar­nie prze­kra­cza­ją gra­ni­cę, może stra­cić pra­wo wjazdu

Cana­dian Truc­king Allian­ce, fede­ra­cja repre­zen­tu­ją­ca kie­row­ców cię­ża­ró­wek ogło­si­ła, że ​​„znacz­na więk­szość” kie­row­ców jest zaszczepiona.
Pro­test poparł też były lider Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej Andrew Scheer

Aby zapro­te­sto­wać prze­ciw­ko nowe­mu wymo­go­wi szcze­pień, tysią­ce kie­row­ców cię­ża­ró­wek z całe­go kra­ju pla­nu­ją w ten week­end zje­chać do Otta­wy, aby zor­ga­ni­zo­wać demon­stra­cję na Wzgó­rzu Par­la­men­tar­nym. “Kon­wój wol­no­ści”, jest orga­ni­zo­wa­ny przez Cana­da Uni­ty  kon­wój powi­nien dotrzeć do sto­li­cy kra­ju do 29 stycznia.

W ramach   GoFund­Me zebra­no  już ponad 3 milio­ny dola­rów, aby pomóc kie­row­com cię­ża­ró­wek w prze­jeź­dzie przez kraj.

Pre­mier Justin Tru­de­au bro­nił w ponie­dzia­łek naka­zu, twier­dząc, że fala infek­cji COVID-19 robi wię­cej, aby zakłó­cić kana­dyj­skie łań­cu­chy dostaw, niż jaki­kol­wiek nakaz­do­ty­czą­cy szcze­pień. Dodał, że egze­kwo­wa­nie tej poli­ty­ki jest naj­lep­szym spo­so­bem na kon­tro­lo­wa­nie nowych infek­cji zwią­za­nych z podróżowaniem.

za cbc