Rada Bez­pie­czeń­stwa Trans­por­tu (TSB) powo­łu­je się na prze­pi­sy doty­czą­ce pry­wat­no­ści i odma­wia poda­nia szcze­gó­łów doty­czą­cych dwóch pilo­tów WestJet, jed­ne­go, któ­ry stra­cił przy­tom­ność pod­czas lotu, a dru­gie­go, któ­ry tra­fił do szpitala.

Te dwa incy­den­ty mia­ły miej­sce pod­czas oddziel­nych lotów.

6 grud­nia 2021 r. pilot lecą­cy z Cal­ga­ry do Atlan­ty lotem WestJet 1590 miał nagły wypa­dek zdro­wot­ny i upadł , gdy obec­ni byli pasa­że­ro­wie z prze­szko­le­niem medycz­nym. Lot został zmu­szo­ny do zawró­ce­nia  i lądo­wa­nia na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku Cal­ga­ry, gdzie obec­ne były zało­gi EMS. W donie­sie­niach lokal­nych wspo­mnia­no  o defibrylatorze.

Reklama

Kil­ka tygo­dni póź­niej, 27 grud­nia 2021 r., inny pilot ostro zacho­ro­wał pod­czas lotu WestJet 656 z Cal­ga­ry do Toron­to został zmu­szo­ny do lądo­wa­nia w Win­ni­peg. Według zapi­sów ATC, kapi­tan nagle zacho­ro­wał i nie mógł już wyko­ny­wać nor­mal­nych obo­wiąz­ków lotniczych.

Po wylą­do­wa­niu kapi­tan został zauwa­żo­ny przez pogo­to­wie ratun­ko­we i prze­wie­zio­ny do miej­sco­we­go szpitala.

WestJet odmó­wił ujaw­nie­nia przy­czyn zarów­no nie­zdol­no­ści do pra­cy, jak i obec­nej sytu­acji któ­re­go­kol­wiek z pilotów.

W Kana­dzie Dyrek­cja Lot­nic­twa Cywil­ne­go regu­lu­je bez­pie­czeń­stwo wszyst­kich lotów, w tym spraw­dza­nie spraw­no­ści fizycz­nej i psy­chicz­nej pilo­tów oraz usta­la­nie cza­sów lotu i służby.

Zgod­nie z naka­za­mi fede­ral­ny­mi wszy­scy pilo­ci lata­ją­cy samo­lo­ta­mi kana­dyj­skich linii lot­ni­czych muszą być w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19.