We czwar­tek 27 stycz­nia na wia­duk­cie nad auto­stra­dą 403 tłum miesz­kań­ców Mis­sis­sau­gi wyra­żał popar­cie dla pro­te­stu­ją­cych kie­row­ców wiel­kich ciężarówek.