Mowa do słupa

 Piszę regu­lar­nie o wiel­ką nowen­nę w celu znisz­cze­nia convi­ru­sa, któ­ry od dia­bła pocho­dzi i co? Prak­tycz­nie nic.

Jeśli chce­my wiel­kie rze­czy to trze­ba zro­bić napraw­dę wiel­ką nowennę.

reklama

        Co by było by np Zarząd KPK w Toron­to zaape­lo­wał do wszyst­kich naszych toron­toń­skich para­fii o takie modli­twy, a potem zro­bi­ły to wszyst­kie oddzia­ły KPK i wszyst­kie para­fie od Mont­re­alu do Vacouveru.

        Przy­po­mnę, że Pan Bóg mówił nie raz pro­ście, a Was wysłu­cham. Nie jest pocie­sza­ją­ce, że kato­lic­kie para­fie w całym świe­cie nie podej­mu­ją wiel­kich modlitw w tej tak waż­nej spra­wie, ale może w Kana­dzie pol­skie para­fie dadzą począ­tek takiej krucjacie?

Wol­ność słowa

        Czy­tel­ni­cy z Kana­dy wie­dzą od począt­ku o pro­te­ście tra­ke­rów, ale ktoś jak ja godzi­na­mi prze­glą­da­ją­cy Inter­net dopie­ro 8 lute­go czy­li po 11 dniach mógł się dowie­dzieć o tym. Ponad­to ponoć Kana­da jest kra­jem wie­lo­kul­tu­ro­wym ale na demon­stra­cjach w Toron­to i Otta­wie nie widzia­łem brą­zo­wych twa­rzy. Cze­mu tak jest?

        Coś trze­ba z tym zro­bić, a zacząć od przed­sta­wie­nia przez pro­te­stu­ją­cych kon­kret­nych postu­la­tów, któ­re znaj­dą popar­cie w całym kra­ju i trze­ba z nimi roz­ma­wiać, a nie iść na nich z pał­ka­mi, czę­sto jak za komu­ny w  róż­nych krajach.

Cuda w Oławie

        Zbyt mało ludzi w Pol­sce wie o obja­wie­niu Mat­ki Boskiej w Oła­wie, miej­sco­wo­ści o 16 km od Wro­cła­wia. Tam 8 czerw­ca 1983 roku Kazi­mierz Domań­ski  zoba­czył na swej dział­ce Mat­kę Boską, któ­ra powie­dzia­ła mu, że nada­ła temu miej­scu moc uzdrowienia.

        Przy­by­wa­ło nie­spo­dzie­wa­nie uzdro­wio­nych i nawró­co­nych, któ­rzy — jak Marian Obo­dziń­ski — byli tam świad­ka­mi cudów, co spra­wi­ło, że uwie­rzy­li w Boga. Piel­grzy­mi żar­li­wie modli­li się, by na dział­kach powsta­ła kapli­ca i o nawró­ce­nie prze­śla­dow­ców świę­te­go miej­sca. Jest tam źró­dło wody co uzdra­wia, a Oła­wa zasły­nę­ła jako miej­sce cudow­nych uzdrowień.

        Zosta­wio­ne tam dat­ki były tak wiel­kie, że 1996 roku w sta­nę­ło już oka­za­łe Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Wszech­świa­ta Boże­go Poko­ju. Przy ołta­rzu kościo­ła zebrał się stos lasek, kul, oku­la­rów pozo­sta­wio­nych przez ludzi, któ­rzy tam odzy­ska­li zdrowie.

        Roz­gło­sił nie­chcą­cy te Sank­tu­arium Woj­ciech Jaru­zel­ski mówiąc o nim na ple­num KC PZPR w 1988 r.

        Przez wie­le lat Kuria Bisku­pia zaka­zy­wał  swym księ­żom odpra­wia­nia tam mszy.

        Po śmier­ci pana Dobro­wol­skie­go w 2002 r. kuria wro­cław­ska prze­ję­ła sank­tu­arium w Oła­wie, ale nie powo­ła­ła komi­sji do zba­da­nia sprawy.

        Prze­sy­łam film o tym ośrod­ku i pro­szę go oglą­dać i zapo­znać się z wie­lo­ma fak­ta­mi na temat tego objawienia.

Cud w Oła­wie — film dok. (pole­cam) — gloria.tv

        Zwłasz­cza teraz nie­wie­lu ma moż­ność piel­grzym­ki do Sank­tu­arium, ale pole­cam włóż w koper­tę 20 dola­rów i prze­słać do Sank­tu­arium z wyraź­ną proś­bą, a jak wsta­wie­nie Mat­ki Bożej nastą­pi, jak zosta­nie speł­nio­ne z 10 czy 20 razy więk­szą ofiarą.

Co ich łączyło?

        — Sta­ni­sła­wa Rad­kie­wi­cza — Mini­stra Bez­pie­czeń­stwa PRL od 1944 do 1956 r.

        — Edwar­da Ocha­ba, I sekre­ta­rza KC PZPR mię­dzy Bie­ru­tem, a Gomółką

        — Wła­dy­sła­wa Gomuł­kę, I sekre­ta­rza KC PZPR od 1956 do 1970

        — Alek­san­dra Zawadz­kie­go Pre­ze­sa Rady Pań­stwa czy­li gło­wy kolek­tyw­ne­go pre­zy­den­ta PRL od 1952 do 1968

Wszy­scy byli żona­ci z… Żydówkami

Dobry rok

        Minio­ny rok poka­zał bole­śnie, w jak dużym stop­niu Euro­pa zależ­na jest już od rosyj­skie­go surow­ca. Gaz­prom sprze­dał zale­d­wie 0,5%. gazu wię­cej ani­że­li w pan­de­micz­nym 2020 roku. A zaro­bił dwa razy więcej.

Na Bia­ło­ru­si lepiej

        U nas komu­nię roz­da­ją tyl­ko księ­ża wier­nym na kola­nach i do ust, a przed nimi idą mini­stran­ci z pate­ną zbie­ra­jąc okru­chy komunii.

Alek­san­der Pruszyński