Demon­stra­cja popar­cia dla Ukra­iny w Toronto

27 lute­go 2022 — jed­na z demon­stra­cji popar­cia dla Ukra­iny w Toron­to, wzię­li w niej udział nie tyl­ko Ukra­iń­cy miesz­ka­ją­cy w Kana­dzie i Kana­dyj­czy­cy pocho­dze­nia ukra­iń­skie­go. Doma­ga­no się m.in. ogło­sze­nia przez NATO stre­fy bez lotów nad Ukra­iną i zamro­że­nia akty­wów rosyj­skich oli­gar­chów w Kana­dzie, znie­sie­nia wiz dla Ukra­iń­ców. Zbie­ra­no dat­ki na pomoc dla Ukra­iny, Wzno­szo­no okrzy­ki — daw­niej uzna­wa­ne za nacjo­na­li­stycz­ne — Sła­wa Ukra­inie wraz z odze­wem jaki był w latach 30 zawo­ła­niem UPA, — Gie­ro­jom Sła­wa — wię­cej na ten temat (https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awa_Ukrajini!) Repor­ter Goń­ca zauwa­żył kil­ka pol­skich flag, pod jed­ną z nich stał były rad­ny Chris Kor­win Kuczyń­ski. Nie­opo­dal byli polo­nij­ni posło­wie do par­la­men­tu fede­ral­ne­go Wła­dy­sław Lizoń i Ted Opitz. Prze­wa­ża­li ludzie młodzi.

Poni­żej gale­ria zdjęć autor­stwa Pio­tra Figu­ry — dziękujemy!