APEL O POMOC
Pol­sko-Kana­dyj­ski Klub w Cha­tham, Onta­rio spło­nął doszczęt­nie w dniu 19 maja 2021 roku. Polo­nia w Cha­tham stra­ci­ła doro­bek wie­lu poko­leń. Człon­ko­wie klu­bu nie zała­ma­li się i kon­ty­nu­ują dzia­ła­nie klu­bu. Chce­my na nowo roz­po­cząć dzia­ła­nie biblio­te­ki dla Pola­ków w naszym mie­ście. Zwra­ca­my się z gorą­cą proś­bą do Polo­nii w Kana­dzie o pomoc w pozy­ska­niu pol­skich ksią­żek dla naszej nowej biblio­te­ki. Pro­si­my o pomoc.

Człon­ko­wie Pol­sko-Kana­dyj­skie­go Klu­bu w Chatham
Pre­zy­dent Klu­bu – Ben Kamiń­ski , bkaminski@cogeco.net , (519) 355‑8842