Pomnik Katyń­ski w Toron­to kil­ka dni temu stał się obiek­tem emo­cji nie­zrów­no­wa­żo­nej mło­dej oso­by (wg rela­cji naocz­ne­go świadka)

nade­sła­ła p. Jolan­ta Kwaśniak