Rosja wyda­ła dekret  zno­szą­cy ochro­nę paten­tów zare­je­stro­wa­nych w kra­jach wro­gich Moskwie.

Dekret wyda­ny w tym tygo­dniu stwier­dza rów­nież, że Rosja może usu­nąć takie zabez­pie­cze­nia dla posia­da­czy paten­tów, któ­rzy pro­wa­dzą inte­re­sy lub posia­da­ją oby­wa­tel­stwo kra­jów, któ­re uwa­ża za „nie­przy­ja­zne”.

Do takich kra­jów nale­żą wszyst­kie 27 kra­jów człon­kow­skie UE oraz Mona­ko, Szwaj­ca­ria, Nor­we­gia, Islan­dia i San Mari­no, a tak­że Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Wiel­ka Bry­ta­nia i nie tyl­ko, a dekret został przy­ję­ty przez Rosję w sobo­tę, podał EURACTIV.

 

Josh Ger­ben, praw­nik zaj­mu­ją­cy się pra­wa­mi wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w Waszyng­to­nie, powie­dział The Washing­ton Post, że dekret może mieć wpływ na zachod­nie inwe­sty­cje w Rosji, pod­czas gdy podob­ny dekret doty­czą­cy zna­ków towa­ro­wych może pozwo­lić rosyj­skim fir­mom na wyko­rzy­sty­wa­nie ame­ry­kań­skich marek, któ­re nie pozwa­la­ją na ich dzia­łal­ność w kra­ju po inwa­zji na Ukrainę.

Kreml do tej pory nie wydał takie­go dekre­tu zno­szą­ce­go ochro­nę zna­ków towa­ro­wych, ale rosyj­skie Mini­ster­stwo Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go poin­for­mo­wa­ło w zeszłym tygo­dniu, że wła­dze roz­wa­ża­ją „usu­nię­cie ogra­ni­czeń w korzy­sta­niu z wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej zawar­tej w nie­któ­rych towa­rach, któ­rych dosta­wy do Rosji są ograniczone” .

„To zła­go­dzi wpływ na rynek przerw w łań­cu­chach dostaw, a tak­że nie­do­bo­rów towa­rów i usług, któ­re powsta­ły w wyni­ku nowych sank­cji ze stro­ny kra­jów zachod­nich” – stwier­dza resort.