Kana­da powin­na uru­cho­mić podob­ny pro­gram dla uchodź­ców z Ukra­iny, jak ten, któ­ry pozwo­lił osie­dlić się tysiąc­om Pola­ków z euro­pej­skich obo­zów dla uchodźców