Kana­da eks­tra­do­wa­ła do USA męż­czy­znę z Quebe­cu  w związ­ku z domnie­ma­nym udzia­łem w skom­pli­ko­wa­nej ope­ra­cji ran­som­wa­re .

W stycz­niu ubie­głe­go roku na wnio­sek władz USA Seba­stien Vachon-Desjar­dins został aresz­to­wa­ny w Gati­ne­au, Que.,

Poli­cja wyko­na­ła nakaz prze­szu­ka­nia w jego domu, przej­mu­jąc 719 bit­co­inów o war­to­ści oko­ło 35 milio­nów dola­rów i 790 000 dola­rów w kana­dyj­skiej walucie.

reklama

„Uwa­ża się, że jest to naj­więk­sze prze­ję­cie kryp­to­wa­lu­ty (pod wzglę­dem war­to­ści) w Kana­dzie ” – stwier­dza RCMP w oświadczeniu.

Docho­dze­nie ziden­ty­fi­ko­wa­ło 17 kana­dyj­skich firm będą­cych celem Vachon-Desjardins.

Pod koniec stycz­nia tego roku przy­znał się przed sądem w Onta­rio do wymu­sze­nia i innych prze­stępstw kry­mi­nal­nych, co zaowo­co­wa­ło sied­mio­let­nim wyro­kiem więzienia.

Eks­tra­dy­cja Vachon-Desjar­dins do Sta­nów Zjed­no­czo­nych odno­si się do rze­ko­mych dzia­łań ran­som­wa­re skie­ro­wa­nych prze­ciw­ko ame­ry­kań­skim fir­mom i insty­tu­cjom infor­mu­ją Mounties.

Zarzu­ty wyni­ka­ją z jego domnie­ma­ne­go udzia­łu w wyra­fi­no­wa­nej for­mie opro­gra­mo­wa­nia ran­som­wa­re zna­ne­go jako NetWalker,

W uza­sad­nie­niu  sied­mio­let­nie­go wyro­ku Onta­rio Court Justi­ce G. Paul Ren­wick powie­dział, że w okre­sie od maja 2020 r. do stycz­nia 2021 r. Vachon-Desjar­dins  wła­mu­jąc się do pry­wat­nych sie­ci i sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych prze­śla­do­wał 17 kana­dyj­skich pod­mio­tów, któ­re ponio­sły stra­ty w wyso­ko­ści milio­nów dola­rów przej­mo­wa­nie ich danych, prze­cho­wy­wa­nie skra­dzio­nych danych dla oku­pu i roz­po­wszech­nia­nie skra­dzio­nych danych, gdy okup nie został zapłacony.

Gdy­by Vachon-Desjar­dins nie współ­pra­co­wał ze śled­czy­mi, nie został­by posta­wio­ny w stan oskar­że­nia przez kil­ka lat, pod­czas gdy poli­cja „prze­szu­ki­wa­ła górę danych w celu ziden­ty­fi­ko­wa­nia ofiar i szu­ka­ła dowo­dów, aby wsz­cząć  oskar­że­nie” – napi­sał sędzia.

Ren­wick zauwa­żył, że stro­ny w spra­wie uzgod­ni­ły, że kara Vacho­na-Desjar­din­sa może roz­po­cząć się natych­miast i będzie trwać w trak­cie pro­ce­su w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i trwać jed­no­cze­śnie z jaką­kol­wiek karą pozba­wie­nia wol­no­ści, któ­rą tam otrzyma.