Kana­dyj­skie media głów­ne­go nur­tu tzw. lega­cy media  obu­rze­niem i pro­pa­gan­do­wą mobi­li­za­cją zare­ago­wa­ły na donie­sie­nia, że Elon Musk ogło­sił plan zaku­pu  Twit­te­ra za 43 miliar­dy dolarów.

W czwar­tek ujaw­nio­no, że Musk zło­żył ofer­tę w wyso­ko­ści 54,20 USD za akcję w gotów­ce, mówiąc, że ma nadzie­ję odblo­ko­wać „nie­zwy­kły poten­cjał” Twit­te­ra. Ofer­ta jest o 38% wyż­sza od ceny z 1 kwietnia.

Musk otwar­cie kry­ty­ko­wał pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au na Twit­te­rze. Wie­lo­krot­nie wyra­żał na Twit­te­rze popar­cie dla Kon­wo­ju Wolności.

Repor­te­rzy i komen­ta­to­rzy z takich mediów, jak Glo­bal News, Glo­be and Mail, Toron­to Star potę­pia­li trans­ak­cję i zasta­na­wia­li się nad prze­nie­sie­niem  tre­ści na inną platformę.

„To nie jest dobre” ostrze­ga dzien­ni­karz Glo­be and Mail John Lorinc

Aaron Wher­ry z CBC ostrze­ga, że taki wła­ści­ciel “zabił­by Twittera”

Heather Mal­lick, felie­to­nist­ka Toron­to Star, oba­wia się, że Twit­ter sta­nie się „okrop­ny”

Kore­spon­dent Glo­be and Mail pyta reto­rycz­nie kana­dyj­skie media „Co robimy?”

Kana­dyj­ski rysow­nik Micha­el de Adder porów­nu­je Muska do Jokera

Musk kupu­ją­cy Twit­ter to „spra­wa ego”, twier­dzi repor­ter Cana­dian Geographic

Meegan Read, repor­ter­ka biz­ne­so­wa CBC, opu­ści Twit­te­ra, jeśli doj­dzie do zaku­pu plat­for­my przez Muska

Musk twier­dzi, że kupu­je plat­for­mę by bro­nić wol­no­ści sło­wa, któ­ra jego zda­niem, jest klu­czo­wa dla funk­cjo­no­wa­nia demokracji.

za True North