Po raz pierw­szy w histo­rii kie­row­cy w całym GTA zapła­cą ponad 2 dola­ry za litr benzyny .

Cena osią­gnę­ła nowy poziom w sobo­tę rano —  2,029 dol. za litr po pię­cio­cen­to­wym wzro­ście o pół­no­cy i ocze­ku­je się, że wzro­śnie o kolej­ne 6 cen­tów w niedzielę.

Nie­któ­rzy eks­per­ci uwa­ża­ją, że pod­wyż­ki mogą spra­wić, że cena przed dłu­gim week­en­dem Dnia Wik­to­rii może wynieść oko­ło 2,10 dol. za litr .

Popyt na rafi­no­wa­ną ben­zy­nę nie nadą­ża za zwięk­szo­nym popy­tem eks­por­to­wym z Ame­ry­ki Pół­noc­nej za oce­anem, któ­ry został zaostrzo­ny przez woj­nę na Ukra­inie. Rosną­cy popyt moż­na rów­nież przy­pi­sać ponow­ne­mu otwar­ciu gospo­dar­ki po dwóch latach pan­de­mii COVID-19.

Cena ropy naf­to­wej w USA wzro­sła o 4,1%, osią­ga­jąc w pią­tek 110,49 dol. za barył­kę – o oko­ło 50% wię­cej w ska­li roku.

 

Poprzed­ni rekord GTA, wyno­szą­cy 1,99 dol./litr, został osią­gnię­ty w ponie­dzia­łek, po czym ceny nie­znacz­nie spa­dły w cią­gu ostat­nich kil­ku dni.